Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

09.10.2013

Zamówienie publiczne na utworzenie i prowadzenie PSZOK

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Scalenie w ramach przedmiotu zamówienia publicznego usługi odbierania lub odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz utworzenia i prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnym może być postrzegane jako rozwiązanie kontrowersyjne.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Scalenie w ramach przedmiotu zamówienia publicznego usługi odbierania lub odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz utworzenia i prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnym może być postrzegane jako rozwiązanie kontrowersyjne.

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych [dalej: KIO lub Izba] miała już okazję badać powyższą kwestię.

Ważna dostępność nieruchomości

Przykładowo, w wyroku z dnia 19 kwietnia 2013 r.1 Izba doszła do wniosku, że scalenie w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego usługi odbierania i zagospodarowania odpadów wraz z utworzeniem i prowadzeniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych [dalej: PSZOK], który winien znajdować się na terenie miejscowości Jastarnia, spowodowało naruszenie zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu. Zdaniem KIO, tak skonstruowany opis przedmiotu zamówienia uprzywilejowywał podmiot dysponujący w dniu składania ofert odpowiednią nieruchomością w celu utworzenia i prowadzenia PSZOK. Izba nakazała w tym wypadku zamawiającemu zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W rozpoznawanej sprawie, zdaniem Izby, położenie (półwysep helski) oraz turystyczny charakter miejscowości Jastarnia dodatkowo przesądzały o tym, że liczba nieruchomości, na których mógł zostać utworzony i prowadzony PSZOK była bardzo ograniczona.

Istotna suwerenność decyzji zamawiającego

Z kolei, w innym wyroku z dnia 16 kwietnia 2013 r.2 Izba uznała, że ewentualna decyzja o podziale zamówienia na części i wyodrębnieniu jako odrębnej części zamówienia zorganizowania i prowadzenia PSZOK jest suwerenną decyzją zamawiającego, jako gospodarza postępowania o zamówienie publiczne. Z powyższego wyroku Izby wywieść można, że zamawiający w przedmiotowym postępowaniu miał prawo dążyć do wyłonienia jednego wykonawcy, który będzie realizował usługę w sposób kompleksowy tj. będzie odbierał i przewoził odpady i jednocześnie utworzy i będzie prowadził PSZOK.

Ostrożnie przy formułowaniu warunków udziału w postępowaniu

Na uwagę zasługuje też orzeczenie Izby z dnia 15 maja 2013 r.3, w którym wskazano, że wymaganie posiadania na etapie składania ofert zezwolenia na zbieranie odpadów odnoszącego się do konkretnej lokalizacji PSZOK i odpadów w tym punkcie zbieranych stanowi warunek nadmierny (nieproporcjonalny) w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Podsumowanie

Widocznym jest, że w świetle przedstawionego orzecznictwa KIO, zamawiający, który scali przedmiot zamówienia w opisany wyżej sposób nie powinien wymagać na etapie składania ofert zezwolenia na zbieranie odpadów odnoszącego się do konkretnej lokalizacji PSZOK.

Biorąc pod uwagę zaprezentowane orzecznictwo, łącząc przedmiot zamówienia, nie można całkowicie wykluczyć ryzyka skutecznego zakwestionowania przez wykonawcę specyfikacji istotnych warunków zamówienia [dalej: SIWZ] lub ogłoszenia o zamówieniu. Powyższe dotyczyć będzie szczególnie miejscowości, gdzie liczba nieruchomości, na których może być prowadzony PSZOK jest z różnych przyczyn ograniczona. Wspomniane ryzyko może eliminować jedynie wprowadzenie w SIWZ możliwości składania przez wykonawców ofert częściowych (w tym wypadku pierwszą część zamówienia stanowi odbieranie, ewentualnie odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, drugą zaś, organizacja i prowadzenie PSZOK).


1. Wyrok KIO z dnia 19 kwietnia 2013 r., sygn. akt KIO 749/13, dostępny na stronie www.uzp.gov.pl.

2. Wyrok KIO z dnia 16 kwietnia 2013 r., sygn. akt KIO 771/13, dostępny na stronie www.uzp.gov.pl.

3. Wyrok KIO z dnia 15 maja 2013 r., sygn. akt KIO 921/13, dostępny na stronie www.uzp.gov.pl.

 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Michał Prętnicki

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym oraz negocjacjach i opracowywaniu kontraktów.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj