Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

02.10.2013

Dostęp do informacji publicznej nie zawsze jest bezpłatny

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Dostęp do informacji publicznej z zasady jest bezpłatny. Ustawa w niektórych wypadkach pozwala jednak na odstąpienie od tej zasady.

Wyrokiem z dnia 8 sierpnia 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt II SA/Wa 545/13) oddalił skargę na powiadomienie Wójta Gminy w przedmiocie ustalenia opłaty za udzielenie informacji publicznej.

Mieszkaniec Gminy, na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej [dalej: ustawa], zwrócił się do Wójta Gminy z wnioskiem o udostępnienie kserokopii wszystkich umów cywilnoprawnych zawartych między Gminą lub Urzędem Gminy a podmiotami świadczącymi pomoc lub obsługę prawną Gminy.

Wójt Gminy udzielił żądanej wnioskiem informacji publicznej. Jednocześnie, powołując się na zarządzenie Wójta Gminy, wskazał kwotę, którą należy uiścić za udzieloną informację publiczną.

Następnie wnioskujący skierował do Wójta Gminy wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Żądał w nim uchylenia opłaty za dostęp do informacji publicznej. Jego zdaniem została ona naliczona niezgodnie z prawem.

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Wójt Gminy zmienił wysokość należnej opłaty za udostępnioną informację publiczną.

Sprawa trafiła do WSA w Warszawie. Skarżący zarzucił Wójtowi, że ustalenie przez niego opłaty było nieuprawnione.

Sąd oddalił skargę. Wskazał przy tym, że zasadą jest bezpłatny dostęp do informacji publicznej. Wyjątek przewidziany został w art.15 ust.1 ustawy. Przepis ten wskazuje, że jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty, związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Może to nastąpić, np. w sytuacji wykonania kserokopii dokumentów.

Podkreślenia wymaga fakt, że wysokość pobieranych opłat ma za każdym razem odpowiadać rzeczywistym kosztom poniesionym przez organ w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji publicznej. Oznacza to, że ich wysokość będzie się różniła przy realizacji konkretnych wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Dodatkowymi kosztami, jak podkreśla WSA, mogą być zarówno koszty rzeczowe np. wartość papieru i tuszu do drukarki, jak i osobowe np. koszty pracy, które wykraczają poza normalne koszty funkcjonowania urzędu. W doktrynie podkreśla się, że koszty pracy mogą być brane pod uwagę wyłącznie wtedy, gdy przygotowanie informacji wymaga pracy dodatkowej, a koszty materiałowe muszą być dokładnie określone w indywidualnej sprawie1.


1. Rozbicka-Ostrowska Mirosława, Kamińska Irena, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz 2008r.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Marta Bokiej

aplikant radcowski, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj