Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

16.09.2013

Zatwierdzony projekt budowlany stanowi informację publiczną

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Projekt budowlany zatwierdzony decyzją o pozwoleniu na budowę jest informacją publiczną – sądy administracyjne potwierdzają to w kolejnych wyrokach.

Wyrokiem z dnia 6 sierpnia 2013 r. (sygn. II SAB/Kr 97/13) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził, że decyzja o pozwoleniu na budowę, wydawana przez organ architektoniczno-budowlany, wraz z projektem budowlanym stanowiącym jej integralną część, stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Stan faktyczny i prawny rozstrzygnięcia sądu administracyjnego

Skarżąca wniosła do sądu administracyjnego skargę na odmowę przez Starostę dostępu do informacji publicznej w postaci projektu budowlanego dla inwestycji realizowanej na działce sąsiedniej do jej własności. Swój wniosek uzasadniła tym, że została pozbawiona możliwości udziału jako strona w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, dlatego też wystąpiła o wgląd do projektu budowlanego w trybie dostępu do informacji publicznej.

Starosta, odmawiając dostępu do wnioskowanego projektu budowlanego stwierdził, że nie jest on informacją publiczną.

Z uwagi na to, że odmowa nie została wydana w drodze decyzji administracyjnej, Skarżąca wniosła do sądu administracyjnego skargę na bezczynność Starosty w zakresie udostępnienia wnioskowanej informacji publicznej.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

W wyroku z dnia 6 sierpnia 2013 r. WSA w Krakowie (sygn. II SAB/Kr 97/13) uznał, że decyzja o pozwoleniu na budowę, wydawana przez organ architektoniczno-budowlany, stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ponadto decyzje te rozstrzygają sprawy administracyjne i jako akty administracyjne indywidualne stanowią dokumenty urzędowe w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tej ustawy.

Z kolei art. 34 ust. 4 i 5 Prawa budowlanego stanowi, że projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę lub w odrębnej decyzji, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W związku z tym Sąd stwierdził, że nie ulega wątpliwości, że projekt ten stanowi integralną część rozstrzygnięcia administracyjnego. A to z kolei, zdaniem WSA w Krakowie, prowadzi do wniosku, że informacją publiczną jest nie tylko sama decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, lecz także zatwierdzony projekt budowlany, który podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Mimo ugruntowanej linii orzeczniczej w tym zakresie, w dalszym ciągu pojawiają się wątpliwości, co do kwalifikowania projektu budowlanego jako informacji publicznej, co wiąże się z udostępnianiem go w trybie przewidzianym przez ustawę o dostępie do informacji publicznej. Takie stanowisko przedstawione zostało, m.in. w wyroku NSA z 18 września 2008 r., sygn. I OSK 315/08, a także wyroku WSA w Poznaniu z 29 listopada 2007 r. sygn. IV SA/Po 656/07, wyroku WSA w Rzeszowie z 17 stycznia 2013 r. sygn. II SAB/Rz 48/12, wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. z 21 listopada 2012 r. sygn. II SAB/Go 41/12, wyroku WSA w Olsztynie z 11 czerwca 2013 r. sygn. II SA/Ol 319/13 oraz wyroku WSA w Krakowie z 8 stycznia 2013 r. sygn. II SA/Kr 1393/12.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj