Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

11.09.2013

Nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Od stycznia 2015 roku mają zacząć obowiązywać przepisy nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Projekt założeń do ustawy przewiduje np. odejście od papierowej formy rejestracji aktów.

Głównym powodem przystąpienia do prac nad nową ustawą jest podniesienie jakości rejestracji stanu cywilnego oraz poprawa sprawności procesów administracyjnych. Obowiązująca obecnie ustawa z 1986 roku została uchwalona w odmiennych warunkach ustrojowych i, zdaniem autorów projektowanych zmian, nie odpowiada obecnie preferowanym standardom przyzwoitej legislacji.

Projekt założeń do ustawy przewiduje informatyzację rejestracji aktów stanu cywilnego. Zmiany mają polegać na przejściu od rejestracji stanu cywilnego w postaci papierowej na rzecz ewidencjonowania zdarzeń w formie aktów stanu cywilnego, wyłącznie w systemie teleinformatycznym w bazie usług stanu cywilnego. Do aktów w postaci elektronicznej dostęp będą mieli wszyscy kierownicy urzędów stanu cywilnego. W znacznym stopniu ułatwi to obywatelom dostęp do aktów stanu cywilnego, gdyż będą mogli otrzymać je w wersji papierowej niezależnie od tego gdzie będą przechowywane.

Przewidywane są także zmiany w przepisach ogólnych dotyczących formy poszczególnych czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Obecne regulacje nie są jednoznaczne i generują niejednorodną praktykę załatwiania tożsamych spraw. W celu uproszczenia działań kierowników urzędów stanu cywilnego planowane jest przypisanie poszczególnym czynnościom, związanym z rejestracją stanu cywilnego, odpowiedniej formy. Przewiduje się odstąpienie od wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących np. odtwarzania treści aktów czy uzupełniania i sprostowania aktów na rzecz czynności materialno – technicznej kierownika urzędu stanu cywilnego.

Istotne zmiany planowane są w zakresie przepisów dotyczących zawierania małżeństw. W myśl projektu założeń, możliwe będzie zawieranie małżeństw przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego poza urzędem stanu cywilnego. Jest to przejaw liberalizacji przepisów i wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Obecnie zawieranie małżeństw poza urzędem stanu cywilnego warunkuje jedynie zaistnienie uzasadnionych przyczyn. Dopuszczalnym miejscem zawarcia małżeństwa poza urzędem będzie inne miejsce znajdujące się na terenie gminy. Miejsce to powinno być bezpieczne, zapewniać konieczność zachowania powagi i doniosłości zawarcia małżeństwa. Zawarcie małżeństwa poza urzędem będzie wymagało zgody urzędnika.

W nowoprojektowanych przepisach zakłada się również zmiany w zakresie przepisów dotyczących właściwości miejscowej. Planowane jest „odmiejscowienie” niektórych rodzajów czynności, tzn. umożliwienie załatwienia spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Powyższe będzie obejmować czynności, które obecnie zastrzeżone są dla właściwości miejscowej kierownika urzędu stanu cywilnego wyznaczonej za pomocą miejsca zamieszkania np. wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Przedstawione powyżej zmiany to tylko część propozycji, które zawiera projekt założeń do ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Z projektem można zapoznać się na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji: www.bip.rcl.gov.pl. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Agata Legat

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego oraz planowania przestrzennego.

Marta Bokiej

aplikant radcowski, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj