Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

10.09.2013

Czy gmina powinna płacić VAT przy każdym zbyciu swojego mienia?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zagadnienie opodatkowania VAT zbycia mienia gminy nabytego pod tytułem darmym bądź z mocy prawa, stanowi w dalszym ciągu przedmiot pytania prejudycjalnego Naczelnego Sądu Administracyjnego skierowanego do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Gmina wystąpiła do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w przedmiocie zasadności opodatkowania VAT czynności zbycia (w ramach sprzedaży oraz aportów do spółek prawa handlowego) mienia (nieruchomości), uprzednio nabytego z mocy prawa bądź w ramach nieodpłatnych czynności cywilnoprawnych.

W treści wniosku gmina wyraziła stanowisko, zgodnie z którym tego typu zbycie nie podlega opodatkowaniu VAT, bowiem gmina nie działa w tym przypadku jako podatnik VAT. Minister Finansów uznał stanowisko gminy jako nieprawidłowe. Podobnie Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (wyrok I SA/Wr 553/11).

Gmina niezmiennie podtrzymywała swoje stanowisko, wobec czego spór zawisł przed NSA. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, rozpatrując skargę kasacyjną gminy od wyroku utrzymującego w mocy interpretację indywidualną Ministra Finansów w zakresie przepisów ustawy VAT dotyczących zbycia mienia komunalnego, powziął wątpliwość w przedmiocie wykładni dyrektywy unijnej regulującej wspólny system opodatkowania VAT i postanowił wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym.

Przedmiotem zapytania, NSA uczynił kwestię, czy rzeczywiście transakcje obejmujące zbycie mienia komunalnego nabytego nieodpłatnie bądź z mocy prawa, są wykonywane w warunkach działalności gospodarczej wskazanej w przepisach VAT oraz czy gmina, będąc zbywcą tak nabytych nieruchomości występować będzie w roli podatnika VAT ?

Uzasadniając treść pytania prejudycjalnego, Sąd wskazał, że zgodnie z przepisami regulującymi gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi, gmina zarządzając mieniem komunalnym, a zatem także zbywając je, realizuje zadania własne. Zdaniem Sądu, na uwagę zasługuje również fakt, iż gmina nabyła mienie między innymi w drodze spadkobrania, tj. niezależnie od swojej woli, co wskazywać może na brak intencji prowadzenia działalności gospodarczej w sposób profesjonalny. Co więcej, uznać można, iż planując zbycie nieruchomości gmina nie działa w celu osiągnięcia zysku, lecz jej intencją jest uniknięcie kosztów, które bez wątpienia będzie zmuszona ponieść na utrzymanie otrzymanego mienia. Poza tym gmina, dokonując wskazanej czynności zrobi to – w odniesieniu do określonej nieruchomości -  jednorazowo i bez uszczerbku dla panującej na rynku konkurencji. Nic nie wskazuje zatem na to, aby planowanym działaniom przypisać można było cechy komercyjnych, nakierowanych na chęć osiągnięcia zysku. To z kolei – w opinii Sądu – eliminuje cechy działalności gospodarczej wobec tych transakcji.

Powyższe, zdaniem pytającego Sądu, stawia pod znakiem zapytania prawidłowość dotychczasowej wykładni ustawy VAT w przedmiocie każdorazowego opodatkowania w ramach statusu podatnika VAT transakcji zbycia nieruchomości dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W opinii NSA sytuacja w tego typu przypadkach jest poniekąd analogiczna do wyłączenia z opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości objętych majątkiem osobistym osób fizycznych, co w konsekwencji może stanowić także o nieopodatkowaniu VAT takich transakcji w gminie. Do dzisiaj sprawa oczekuje na rozpoznanie. (Treść zapytania zawarta jest w postanowieniu NSA z 17.08.2012 r. sygn. akt I FSK 1612/11). 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Paweł Kaźmierczak

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania jest podatkiem od towarów i usług oraz procedury podatkowej.

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj