Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

04.09.2013

Myjnia samochodowa a podatek od nieruchomości

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Myjnia samochodowa i urządzenia służące do korzystania z niej nie stanowią całości techniczno-użytkowej.

Rozstrzygnięcie o powyższym brzmieniu wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie [dalej: WSA]. Sprawa dotyczyła spółki, będącej właścicielem bezdotykowej myjni samochodowej. Myjnia zakwalifikowana przez spółkę jako budowla, posadowiona jest na podporach, posiada dach, ściany boczne i nie jest trwale związana z gruntem. Mając wątpliwość w zakresie opodatkowania tego typu budowli, spółka wystąpiła do organu podatkowego w tej sprawie.

Organ zgodził się ze wskazanym we wniosku stanowiskiem spółki, co do kwalifikacji myjni jako budowli, za błędne uznał natomiast twierdzenia, iż wyposażenie techniczne myjni nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Swoje stanowisko uzasadnił tym, że myjnia samochodowa wraz z wyposażeniem technicznym stanowi użytkową całość przeznaczoną do mycia pojazdów samochodowych i zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowane powinny być wszystkie jej elementy.

W wyniku zaistniałego sporu, spółka złożyła skargę do WSA, argumentując swoje stanowisko tym, że konstrukcja myjni wraz z wyposażeniem technicznym stanowi co prawda całość użytkową, ale nie występuje między nimi powiązanie techniczne, które jest niezbędną przesłanką do uznania, iż budowla jako całość podlega opodatkowaniu

Sąd przyznał rację skarżącej. Powołując się na przepisy prawa budowlanego wskazał, że pojęcie budowli swoim zakresem obejmuje obiekt budowlany oraz urządzenia techniczne na nim posadowione, o ile są one wraz z obiektem całością techniczno-użytkową. W wyniku dokonanej wykładni uznał, iż urządzenie techniczne, przymocowane dla przemijającego użytkowania, niestanowiące całości techniczno użytkowej, nie stanowi części budowli. Ważnym w sprawie jest też to, że urządzenia takie jak: osprzęt elektryczny, dysze, szczotki, złączki obrotowe, czy rozmieniarka do monet, mogły być zamontowane na budowli bez pozwolenia. Ponadto ich charakter pozwala na dowolne ich wymontowanie i zastąpienie nowymi, bez jakiegokolwiek naruszania struktury myjni. Zdaniem Sądu, użytkowanie obiektu myjni zgodnie z jego przeznaczeniem, nie jest uzależnione od zainstalowania w nim urządzeń myjących Świadczenie usług mycia pojazdów samochodowych możliwe jest bowiem w obiekcie budowlanym również bez tych dodatkowych urządzeń technicznych np. mycie ręczne.

Powyższe zdaniem sądu wskazuje, że pomiędzy urządzeniami zamontowanymi w myjni a samą myjnią brak jest technicznego związku, występuje natomiast tylko związek użytkowy, który nie wypełnia przesłanki całości użytkowo-technicznej. Jednocześnie należy podkreślić, że o tym, czy określone elementy stanowią części składowe jednej rzeczy złożonej, rozstrzyga obiektywna ocena gospodarczego znaczenia istniejącego między nimi fizycznego i funkcjonalnego powiązania. Orzeczenie opublikowane zostało w sprawie o sygn. I SA/Rz 420/13 i obecnie ma charakter nieprawomocny.

 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Paweł Kaźmierczak

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania jest podatkiem od towarów i usług oraz procedury podatkowej.

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj