Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

27.08.2013

Dostęp do informacji publicznej ograniczony tajemnicą przedsiębiorcy

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Odmowa udostępnienia informacji publicznej może nastąpić z uwagi na tajemnicę przedsiębiorcy.

Jedno z fundamentalnych praw obywatelskich gwarantowane konstytucyjnie, jakim jest prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne (art. 61 ust.1 Konstytucji RP) nie ma charakteru bezwzględnego. Jego ograniczenie może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. Przykładu takiego ograniczenia dostarcza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lipca 2013 r. (sygn. I OSK 511/13).

Orzeczenie to zapadło w następującym stanie faktycznym:

Wnioskiem z dnia 12 czerwca 2012 r. Stowarzyszenie zwróciło się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [dalej: ARiMR, Agencja] o udostępnienie informacji publicznej w postaci:

 • umowy podpisanej przez ARiMR z Telewizją Polską S.A. [dalej: TVP] na emisję spotów pokazujących efekty wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz
 • kwoty, jaką zobowiązała się ARiMR do zapłaty za emisję ww. spotów.

W związku z otrzymaniem tego wniosku Agencja zwróciła się dnia 21 czerwca 2012 r. do TVP z zapytaniem czy żądane przez Stowarzyszenie informacje stanowią tajemnicę handlową przedsiębiorstwa, czy też mogą być udostępnione jako informacja publiczna.

W odpowiedzi TVP pismem z dnia 21 czerwca 2012 r. stwierdziła, że nie wyraża zgody na upublicznienie wnioskowanych przez Stowarzyszenie informacji wskazując, że warunki handlowe są wynikiem indywidualnych negocjacji pomiędzy stronami, a ich upublicznienie stanowi naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa i łączącej strony umowy.

W związku z powyższym decyzją z dnia 25 czerwca 2012 r. Prezes Agencji odmówił udostępnienia Stowarzyszeniu wnioskowanej przez nie informacji uzasadniając, że prawo dostępu do informacji publicznej nie jest bezwzględne i doznaje ograniczeń, przewidzianych w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej – jednym z tych ograniczeń jest właśnie tajemnica przedsiębiorcy.

Stowarzyszenie skierowało do ARiMR wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Prezes Agencji decyzją z dnia 11 lipca 2012 r. podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko o odmowie udostępnienia żądanej informacji publicznej, wskazując ponadto, że umowa łącząca TVP i ARiMR zawiera „klauzulę poufności”.

Na powyższą decyzję Stowarzyszenie wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę, która wyrokiem z dnia 28 listopada 2012 r. (sygn. II SA/Wa 1599/12) została oddalona, jako niezasługująca na uwzględnienie.

Sąd I instancji wskazał, iż mimo tego, że spełniony został zarówno zakres podmiotowy stosowania ustawy (ARiMR jest bowiem organem zobowiązanym na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej do udostępnienia posiadanej informacji, mającej walor informacji publicznej), jak również jej zakres przedmiotowy (wnioskowana informacja dotycząca treści umowy pomiędzy TVP a Agencją stanowi informacje publiczną), to zasadne było odmówienie jej udostępnienia z uwagi na tajemnicę przedsiębiorcy, jakim niewątpliwie jest Telewizja Polska. Sąd wskazuje, że definicja legalna tajemnicy przedsiębiorstwa zawarta jest w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdzie wskazane jest, że są nią nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W związku z tym Sąd stwierdził, że informacja o treści przedmiotowej umowy ma dla TVP wartość gospodarczą w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 4 przywoływanej ustawy i z uwagi na tę wartość mogła zostać objęta tajemnicą przedsiębiorstwa.

Sąd ponadto wskazał, że co prawda TVP jest telewizją publiczną, a tym samym jednostką sektora finansów publicznych, jednakże jest również spółką prawa handlowego, funkcjonującą na konkurencyjnym rynku nadawców telewizyjnych finansującej się m.in. ze sprzedaży czasu antenowego pod emisję reklam.

W związku z powyższym, zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w świetle wyżej przytoczonego przepisu, dopuszczalne było wyłączenie jawności treści umowy zawartej pomiędzy ARiMR a TVP, jako jednostkami sektora finansów publicznych, z uwagi na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa.

Od tego wyroku skargę kasacyjną złożyło Stowarzyszenie, wnosząc o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez WSA w Warszawie.

Wyrokiem z dnia 5 lipca 2013 r. (sygn. I OSK 511/13) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Stowarzyszenia. NSA, podzielając wszystkie argumenty wojewódzkiego sądu administracyjnego wskazał ponadto, że na tajemnicę przedsiębiorcy składają się dwa elementy – materialny (np. szczegółowy opis sposobu wykonania usługi, jej koszt) oraz formalny (wola utajnienia danych informacji). W niniejszym stanie faktycznym przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania treści umowy w tajemnicy, w związku z tym, skoro cała umowa objęta jest tajemnicą przedsiębiorcy w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to, zdaniem NSA, prawidłowe było uznanie przez Sąd I instancji, że informacja, o jaką wystąpiło Stowarzyszenie – mimo tego, że ma ona charakter informacji publicznej – nie mogła zostać udostępniona z uwagi na ograniczenie wynikające z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj