Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

23.08.2013

Nowe wzory pism w procedurach administracyjnych

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło projekt ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych. Przewiduje on wprowadzenie 71 wzorów.

26 lipca Ministerstwo Gospodarki skierowało do konsultacji społecznych i międzyresortowych projekt ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych. Celem ustawy ma być uproszczenie otoczenia prawnego i stworzenie ułatwień w wykonywaniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.

Projekt przewiduje wprowadzenie 71 wzorów pism do procedur administracyjnych określonych w 22 ustawach. Jest to kolejny krok do pełnej elektronizacji postępowania administracyjnego i usprawnienia funkcjonującej już od kilku lat e-administracji. Ma to nastąpić, m.in. poprzez likwidację zbędnych załączników dołączanych do wniosków, np. poprzez włączenie oświadczeń składanych wraz z wnioskami do treści tych wniosków. Ujednoliceniu mają zostać poddane głównie wzory wniosków o wydanie różnych zezwoleń, licencji, czy też o wpisy do rejestrów. Jednym z takich pism ma być wniosek składany do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.)

Wzory pism mają być określane przez właściwe organy wskazane w ustawie w postaci dokumentów elektronicznych. Jednakże to do wnioskodawcy będzie należał wybór czy takie pismo złoży w formie elektronicznej, czy też w tradycyjnej formie papierowej.

W przypadku nieudostępnienia wzoru pisma przez właściwych ministrów, przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z ogólnego wzoru, który zostanie określony przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zdaniem Ministerstwa, proponowane zmiany przyniosą wiele korzyści zarówno po stronie obywateli i przedsiębiorców, jak również po stronie organów administracji publicznej. Procedury administracyjne, do których wprowadzone mają zostać proponowane wzory ulegną znacznemu uproszczeniu, w związku z czym skróci się czas ich trwania, co z kolei będzie skutkować poprawą jakości kontaktu między administracją a obywatelem.

Proponowane zmiany mogą wpłynąć pozytywnie na funkcjonowanie administracji publicznej zarówno na tych najniższych szczeblach gminnych, jak również na wyższych, aż do szczebla administracji rządowej, przyspieszając procedury administracyjne przy wydawaniu licznych zezwoleń, licencji, wpisywaniu do rejestru oraz przy dokonywaniu zmiany danych w nich zawartych.

Konsultacje prowadzone są na platformie Ministerstwa Gospodarki „konsultacje on-line”, na którą można wejść TUTAJ. Pod podanym adresem znajduje się również projekt ustawy. Z uwagi na konieczność dostosowania, przygotowania i opublikowania odpowiednich wzorów pism przez właściwe organy Ministerstwo proponuje 6-miesięczny okres vacatio legis.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowego

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj