Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

20.08.2013

Seniorzy też chcą mieć swoje rady

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W dniu 28 maja b.r. do Sejmu wpłynął poselski projekt zmiany ustawy o samorządzie gminnym [dalej: u.s.g.] dotyczący możliwości powoływania w gminach Rad Seniorów.

Jak wskazują autorzy projektu, jest on wynikiem pogłębionej analizy procesów społecznych i demograficznych. Jest on również rezultatem ogólnopolskiej publicznej debaty prowadzonej w 2012 roku, a także wynikiem opracowań Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Jak dotąd swoje umocowanie w u.s.g. (patrz: art. 5b. ust. 2) mają Młodzieżowe Rady Gmin, na których konieczność istnienia wskazuje przede wszystkim Preambuła Europejskiej Karty Uczestnictwa Młodych Ludzi w Życiu Lokalnym i Regionalnym. Dzięki temu wspomniane Rady mają realną możliwość uczestnictwa w podejmowaniu decyzji oraz przedsięwzięciach na szczeblu lokalnym. Młodzieżowe rady gminy mają charakter konsultacyjny. Powoływane są fakultatywnie przez radę gminy, która nadaje im statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania (patrz: art. 5b. ust. 3).

W przypadku Seniorów sytuacja różni się diametralnie. Obecnie nie ma podstawy prawnej, w oparciu o którą można powoływać Rady Seniorów. Faktem jest, że istnieje kilkanaście takich Rad w Polsce, jednak ich inicjatywy napotykają opór w środowiskach samorządowych ze względu na brak podstawy prawnej do ich działania. W związku z tym istnieje niezaprzeczalna potrzeba stworzenia Seniorom możliwości organizowania się i zabierania głosu w dyskusjach lokalnych.

Ważne jest także zwrócenie uwagi na często niezauważany przez społeczeństwo fakt, iż odsetek osób starszych w Polsce wzrasta i w perspektywie kolejnych lat prognozowany jest dalszy jego wzrost. Dlatego niezbędne jest stworzenie podstaw prawnych w celu umożliwienia aktywizacji tej grupy społecznej.

Projekt zakłada, że Rady Seniorów będą miały więcej uprawnień niż Rady Młodzieżowe. Oprócz tego, że Rady Seniorów mają mieć charakter doradczy oraz konsultacyjny, to przede wszystkim mają one reprezentować interesy starszych mieszkańców wobec władz samorządowych. Dodatkowo, zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 5 c pkt 2 u.s.g., rada gminy na wniosek organu jednostki pomocniczej lub zainteresowanych środowisk seniorskich, może utworzyć także Radę Seniorów jednostki pomocniczej. Należy zauważyć, że projekt zakłada fakultatywne powoływanie przedmiotowych rad. Można przyjąć, że Rady będą powstawały z inicjatywy mieszkańców w sytuacjach, gdzie zaistnieje potrzeba aktywnego uczestnictwa w życiu samorządu lokalnego.

Autorzy projektu przekonują, że nie wystarczy wskazywać, iż dialog społeczny jest nam potrzebny dla samorządności i zaangażowania obywatelskiego. Należy jednocześnie wykształcić odpowiednie jego formy, by społeczności gminne mogły realnie zabierać głos
w dyskusji.

16 lipca poselski projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisjach Samorządu Terytorialnego oraz Polityki regionalnej.

Więcej informacji, jak również sam projekt zmiany znajduje się TUTAJ.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Martyna Kabacińska

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM, wspiera KN Ad Rem, uczestniczy w inicjatywach związanych z prawem administracyjnym.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj