Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

14.08.2013

Głos Ministerstwa Finansów w dyskusji dot. zaokrąglania opłaty śmieciowej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Niespełna miesiąc temu poruszany był temat zaokrąglania opłaty śmieciowej w artykule pt.: „Opłata za śmieci bez zaokrąglania”.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Niespełna miesiąc temu poruszany był temat zaokrąglania opłaty śmieciowej w artykule pt.: „Opłata za śmieci bez zaokrąglania”.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 63 §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa [dalej: o.p.], zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków nie stosuje się do opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych. Rodzi się zatem pytanie, czy zaokrąglaniem powinna być objęta również opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kilka dni po naszej publikacji do wątpliwości odnośnie zaokrąglania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odniosło się w nieoficjalnym stanowisku Ministerstwo Finansów.
 
Według urzędników resortu, opłatę za gospodarowanie odpadami należy zaokrąglać do pełnych złotych. Uzasadniając takie podejście, Ministerstwo wskazało, że pojęciem opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych o.p. posługuje się również w art. 2 §1 pkt 3 o.p. Na jego podstawie, przepisy o.p. stosuje się do opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych. Zdaniem Ministerstwa, z tego przepisu jasno wynika, że opłaty uregulowane w ustawach innych niż ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych u.p.o.l. – takie jak np. opłata skarbowa – nie mogą być zaliczane do opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych. Podążając tym tokiem rozumowania, ze względu na to, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie została uregulowana w u.p.o.l., również nie mieści się wśród opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych.

Argument Ministerstwa Finansów podniesiony jako potwierdzający stanowisko zgodnie z którym opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zaokrąglać, budzi warte zasygnalizowania wątpliwości. Przepis wskazywany przez Ministerstwo Finansów wcale nie przesądza o tym, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest opłatą, o której mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych. Wynika z niego jedynie wątpliwość, czy taką opłatą jest opłata skarbowa.

Oczywistym jest, że to charakter prawny opłaty (jako opłaty lokalnej) rzutuje na to, czy ustanawiające ją przepisy są przepisami o opłatach lokalnych. Nazwa aktu normatywnego jest w tym zakresie jedynie wskazówką. Wydaje się, że podstawowym wyznacznikiem „lokalności” opłaty jest sposób ustalania jej wysokości. Kryterium to ma swoje źródło w unormowaniach konstytucyjnych, zgodnie z którymi jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie ustalonym w ustawie. Tego podstawowego kryterium nie spełnia opłata skarbowa. Wysokość opłaty skarbowej jest bowiem określona w sposób sztywny w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Przepisy tej ustawy wskazują również kompleksowo katalog zwolnień z opłaty skarbowej. Organy gminy nie mają zatem żadnego wpływu na ukształtowanie opłaty skarbowej (inaczej niż w stosunku do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Nie budzi z kolei wątpliwości, że w myśl wyżej przedstawionych kryteriów opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opłatą lokalną. Poza tym, że wpływy z tej opłaty stanowią dochód budżetu gminy i właściwy do jej wymierzania jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), gmina ma znaczący wpływ na jej kształt, większy nawet niż w przypadku innych podatków i opłat lokalnych (rada gminy określa nie tylko wysokość stawek i zwolnienia przedmiotowe, ale i sposób ustalenia podstawy opodatkowania). Konsekwentnie, skoro konstrukcję opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i uprawnienia gminy w zakresie jej kształtowania reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to jej przepisy należy zaliczyć do przepisów o podatkach i opłatach lokalnych.

W świetle powyższego – w mojej ocenie – nieoficjalne, niewiążące stanowisko Ministerstwa Finansów nie przesądza omawianej kwestii. Istotne argumenty przemawiają bowiem za tym, aby opłatę „śmieciową” traktować jako opłatę lokalną (opłatę, o której mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych), a zatem taką, która objęta jest wyjątkiem od konieczności zaokrąglania podstawy opodatkowania i kwoty opłaty. Powyższe zagadnienie jest zatem kolejnym polem wątpliwości w zakresie nowego systemu gospodarowania odpadami, których wyjaśnienie przynieść może dopiero orzecznictwo sądowe.
 

Jeśli interesuje Cię ta tematyka i potrzebujesz wsparcia merytorycznego, czytaj dalej

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Piotr Koźmiński

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, jego zainteresowania obejmują obszar finansów publicznych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj