Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

06.08.2013

Kiedy ustają przyczyny uchybienia terminowi do wniesienia skargi kasacyjnej?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

TK stwierdził, że przepisy określające termin do wniesienia skargi kasacyjnej w p.p.s.a., w przypadku przyznania prawa pomocy, są zgodne z Konstytucją.

Wyrokiem z dnia 25 lipca 2013 r. (sygn. akt SK 17/12) Trybunał Konstytucyjny [dalej: TK, Trybunał] orzekł, że art. 87 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) [dalej: p.p.s.a.], rozumiany w ten sposób, że – w sytuacji niedochowania terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, o którym mowa w art. 177 § 1 tej ustawy, na skutek wystąpienia o przyznanie prawa pomocy w postaci ustanowienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego – przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej ustaje z dniem, w którym powiadomiony o ustanowieniu pełnomocnik ma możliwość sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej, jest zgodny z art. 45 ust. 1 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrok ten ma istotny wpływ na termin uprawomocnienia się wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego, gdyż przesuwa termin do wniesienia skargi kasacyjnej dla podmiotów mogących skorzystać z prawa pomocy. Dotyczy to także postępowań związanych z sądowoadministracyjna kontrolą aktów wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

Przepisy dotyczące terminu do wniesienia skargi kasacyjnej oraz skutków jego niedotrzymania w przypadku wystąpienia przez stronę postępowania sądowoadministracyjnego o przyznanie prawa pomocy przez ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika, zostały zaskarżone w drodze skargi konstytucyjnej przez dwie osoby fizyczne.

Problem w stosowaniu przepisów dotyczących terminu do wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego pojawił się z uwagi na przyjętą przez sądy administracyjne wykładnię tych przepisów. Sądy przyjęły bowiem, że w przypadku ustanowienia pełnomocnika z urzędu po upływie określonego w art. 177 § 1 p.p.s.a 30-dniowego terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, przyczyna uchybienia temu terminowi ustaje już z chwilą ustanowienia pełnomocnika z urzędu, i od tak określonego dnia ustania przyczyny uchybienia terminu pełnomocnik ma siedem dni na wystąpienie z wnioskiem o przywrócenie terminu i sporządzenie skargi kasacyjnej.

Trybunał Konstytucyjny zwrócił również uwagę na fakt, iż taka interpretacja przepisów dotyczących terminu do wniesienia skargi kasacyjnej nie jest jedyną, jaka pojawia się w orzecznictwie sądów administracyjnych. Inne stanowisko stwierdza, że w wypadku ustanowienia pełnomocnika z urzędu, dniem, w którym ustała przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej jest dzień, w którym pełnomocnik miał rzeczywistą możliwość wniesienia skargi kasacyjnej po zapoznaniu się z aktami sprawy, nie później jednak niż dzień upływu 30 dni od dnia zawiadomienia go o wyznaczeniu do występowania w sprawie.

Zdaniem TK takie rozumienie przepisu art. 87 § 1 p.p.s.a. (i innych, pozostających z nim w związku, przepisów) powoduje nadmierne i nieuzasadnione skrócenie terminu do sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej przez ograniczenie go do siedmiu dni. W ten sposób zostaje utrudnione, a nawet, jak to wskazuje Trybunał, uniemożliwione prawo strony reprezentowanej przez pełnomocnika z urzędu do sądowej kontroli orzeczenia sądu I instancji przez sąd II instancji.

Trybunał Konstytucyjny kończy swoje rozważania stwierdzeniem, że zakwestionowane w skargach konstytucyjnych przepisy p.p.s.a., dotyczące terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, nie naruszają art. 45 ust. 1 i art. 78 Konstytucji RP ustanawiających prawo do dwuinstancyjnego postępowania sądowego, o ile będą interpretowane w ten sposób, że przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej ustaje z dniem, w którym powiadomiony o ustanowieniu pełnomocnik ma realną możliwość sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej, i od tej chwili – zgodnie z art. 87 § 1 p.p.s.a – pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu powinno być wniesione do sądu w ciągu siedmiu dni. Czas na złożenie skargi kasacyjnej nie może być jednak dłuższy niż 30 dni liczone od dnia powiadomienia pełnomocnika o jego ustanowieniu.

Rozpatrując niniejszą sprawę Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę na konieczność szczególnego unormowania przez ustawodawcę relacji pomiędzy biegiem terminu do wniesienia skargi kasacyjnej a procedurą przyznania stronie prawa pomocy. Zdaniem Trybunału prawodawca powinien w sposób wnikliwy rozważyć wprowadzenie instytucji zawieszenia biegu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej na czas trwania procedury wyznaczania pełnomocnika z urzędu. Z takimi propozycjami wystąpili również w swoich stanowiskach skierowanych do TK Prokurator Generalny oraz przedstawiciele Sejmu RP.

Ponadto Trybunał podkreślił, że prawodawca powinien rozważyć również kompleksowe unormowanie dwóch powiązanych z niniejszą sprawą kwestii:

-    po pierwsze, czy instytucje kasacji w poszczególnych procedurach są w pewnych aspektach na tyle do siebie podobne, by jednolicie unormować w nich bieg terminów do wniesienia tego środka odwoławczego w przypadku ubiegania się przez stronę postępowania o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu,

-    po drugie, sytuacji, w której pełnomocnik odmawia złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej (odmawia sporządzenia skargi kasacyjnej ze względu na brak podstaw lub jej niedopuszczalność).

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj