Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

26.07.2013

Mienie komunalne a mienie gminy

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Jednym z zagadnień, które staje się szczególnie interesujące w okresie wyborów samorządowych jest kwestia stosowania art. 24f Ustawy o samorządzie gminnym [dalej: u.s.g.], wg którego radni (oraz inne osoby w nim określone) nie mogą prowadzić określonej działalności gospodarczej.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Jednym z zagadnień, które staje się szczególnie interesujące w okresie wyborów samorządowych jest kwestia stosowania art. 24f Ustawy o samorządzie gminnym [dalej: u.s.g.], wg którego radni (oraz inne osoby w nim określone) nie mogą prowadzić określonej działalności gospodarczej.

W orzecznictwie sądów administracyjnych wielokrotnie podkreśla się, że przepis ten jest przepisem restrykcyjnym i nie należy wykładać go nadmiernie szeroko. Jednocześnie jednak orzecznictwo w tym zakresie jest nie dość konsekwentne i nie uwzględnia w dostatecznym stopniu ani relacji między treścią art. 24f a art. 43 u.s.g., jak również nie uwzględnia szczególnej relacji pomiędzy art. 24f ust. 1 oraz art. 24f ust. 2 u.s.g. (tę relację uczynię przedmiotem odrębnego opracowania – przyp. aut.).

Sprawą wymagającą podkreślenia jest wyraźne wskazanie w przepisie art. 24f ust. 1 u.s.g., iż radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej ani na własny rachunek, ani wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem „mienia komunalnego gminy”. Zestawiając treść art. 24f z treścią art. 43 u.s.g. wynika iż „Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw”. Zauważyć należy, iż relacja pomiędzy pojęciem „mienie komunalne” i „mienie gminne” jest następująca: pojęcie „mienia komunalnego” jest szersze od pojęcia „mienia gminnego”, które pozostaje bez wątpienia mieniem komunalnym jednakże nie wyczerpując tego pojęcia. W art. 24f ust. 1 u.s.g. wyraźnie wskazuje się, iż podstawą do utraty mandatu jest prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, a nie mienia komunalnego w ogóle, które swoim zakresem obejmuje nie tylko mienie gminy, ale również mienie związków gmin oraz innych gminnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw.

Za nieprawidłową zatem uznać należy praktykę orzeczniczą, w myśl której za komunalne mienie gminy uważa się nie tylko majątek gminy, ale także majątek stanowiący przedmiot własności spółek komunalnych, nawet jeżeli gminy posiadają w nich 100% udziałów. Majątek spółek komunalnych stanowi bez wątpienia mienie komunalne, jednakże nie stanowi mienia gminy. Do majątku gminy zaliczyć można należące do gminy udziały w spółce komunalnej, jednakże majątku spółki komunalnej już nie.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że wykorzystywanie przez radnego mienia komunalnego, innego niż mienie gminy nie może stanowić podstawy do zastosowania art. 24f ust. 1 u.s.g., a tym samym wbrew zajmowanemu w niektórych sprawach stanowisku sądów administracyjnych nie może stanowić podstawy do zastosowania art. 24 f ust. 1a u.s.g., a więc do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z tego powodu.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, profesor nadzwyczajny na WPiA UAM, Senior Partner, ekspert w zakresie prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego oraz energetycznego

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj