Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

22.07.2013

Zakaz zatrudniania radnych i ich rodzin w JST?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Dnia 8 lutego 2013 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz zmianie niektórych ustaw autorstwa Klubu Poselskiego Ruch Palikota. Projekt zakłada rozszerzenie dotychczasowych zakazów zatrudniania radnych oraz członków ich rodzin w jednostkach samorządu terytorialnego [dalej również: JST]. Obecne przepisy zabraniają powierzania radnemu w JST, gdzie uzyskał swój mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, nawiązywania z radnym stosunku pracy w urzędzie JST, w której uzyskał mandat oraz wykonywania przez radnego funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej jst, w której uzyskał mandat.

Projekt zakłada rozszerzenie obecnie funkcjonujących zakazów na stanowiska lub funkcje we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego z obszaru województwa, w którym położona jest dana jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo), w której radny uzyskał mandat. Konsekwencją byłby zakaz zatrudniania radnych we wszystkich urzędach gmin, starostach powiatowych, urzędach marszałkowskich oraz we wszystkich samorządowych jednostkach organizacyjnych z obszaru województwa, w którym położona jest dana JST, w której uzyskał mandat. Co ciekawe, projektodawcy, widząc potrzebę wprowadzenia zakazu w zakresie dwóch sąsiadujących ze sobą gmin w jednym województwie, nie dostrzegają jej w przypadku sąsiadujących ze sobą gmin, położonych na terenie różnych województw.

Nowowybrany radny, który zatrudniony byłby na wyżej wymienionych stanowiskach zobowiązany byłby do złożenia, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy, wniosku o urlop bezpłatny. Tym samym wniosek ten musiałby być złożony jeszcze przed złożeniem ślubowania. Niezłożenie takiego wniosku byłoby równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu, a po wygaśnięciu mandatu radny byłby natychmiast przywracany na to samo lub równorzędne stanowisko z wynagrodzeniem odpowiadającym wynagrodzeniu, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu bezpłatnego.

Projekt zakłada również nowelizację ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne poprzez rozszerzenia zakresu podmiotowego ustawy o zastępców kierowników jednostek organizacyjnych gmin, powiatów i województw. Obecne uregulowania dotyczą wyłącznie kierowników tych jednostek.

Nowelizacja ma objąć również zmianę ustawy o pracownikach samorządowych. Proponowane przez Ruch Palikota zapisy mają rozszerzyć zakaz zatrudniania w jednostkach samorządowych na małżonków oraz krewnych do trzeciego stopnia (czyli do pradziadka i prawnuka oraz do wuja/stryja i bratanka/siostrzeńca) i powinowatych pierwszego stopnia (czyli teścia i teściową) oraz osób w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, jeżeli powstałby między nimi stosunek podległości służbowej. Ponadto proponuje się wprowadzenie zakazu zatrudniania małżonków wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz członków zarządu powiatu i województwa, jak też krewnych również do trzeciego stopnia i powinowatych do pierwszego stopnia tych osób oraz pozostających z nimi w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, a także osób pozostających we wspólnym pożyciu.

Zmiana ustawy o pracownikach samorządowych ma polegać również na wprowadzeniu zakazu zatrudniania małżonków wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz członków zarządu powiatu i zarządu województwa, jak również krewnych do trzeciego stopnia i powinowatych do pierwszego stopnia tych osób oraz pozostających z nimi w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, a także osób pozostających z nimi we wspólnym pożyciu – w urzędzie gminy (miasta), starostwie lub urzędzie marszałkowskim, nawet jeżeli nie istniałaby między nimi bezpośrednia podległość służbowa.

Niezastosowanie się do powyższych zakazów ma skutkować wygaśnięciem nawiązanego przez te osoby stosunku pracy z mocy prawa. W takim wypadku kierownik właściwego urzędu, a w stosunku do kierownika urzędu – organ wyższego stopnia, deklaratoryjnie stwierdzi wygaśnięcie stosunku pracy.

Zdaniem autorów projektu przyczyną proponowanych zmian jest zjawisko korupcji i nepotyzmu w obsadzaniu lokalnych urzędów. Powołują się oni na wyniki raportu z działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego, według którego blisko 1/3 spraw operacyjnych, jakimi Biuro zajmowało się w 2012 r. dotyczyło administracji samorządowej. Ponadto celem zakazu zatrudniania radnego gminy (powiatu, województwa) w jednostkach samorządu terytorialnego w obrębie województwa, w którym radny uzyskał mandat, jest przede wszystkim wyeliminowanie możliwości nacisków na radnego przez władzę wykonawczą w gminie (powiecie, województwie).

Autorzy projektu nowelizacji uważają ponadto, że radny powinien otrzymywać wynagrodzenie lub zarobek wyłącznie z takich źródeł, aby nie był uzależniony od władz wykonawczych gminy (powiatu, województwa), w której sprawuje mandat. Uniemożliwienie zatrudnienia osób bliskich samorządowcom ma pomóc zlikwidować zjawisko nepotyzmu oraz kumoterstwa, a ponadto zwiększyć poziom transparentności władz lokalnych.

Powyższy projekt został negatywnie zaopiniowany zarówno przez szereg województw (m. in. województwa: małopolskie, lubuskie, łódzkie, zachodniopomorskie, śląskie, podlaskie), jak również Radę Ministrów. Swoje opinie wraz z wątpliwościami co do proponowanych przez Ruch Palikowa zmian złożyli również Prokurator Generalny oraz I Prezes Sądu Najwyższego.

Obecnie projekt jest po I czytaniu w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Do rozpatrzenia projektu została również powołana dnia 13 czerwca 2013 r. podkomisja nadzwyczajna.

Projekt zmiany ustawy o samorządzie gminnym oraz zmianie niektórych innych ustaw dostępny jest TUTAJ.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowego

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj