Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

16.07.2013

Ostrożnie przy przelewach

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Cieszące się dużą popularnością, również wśród jednostek samorządu terytorialnego, elektroniczne przelewy bankowe pomimo, iż są optymalnym rozwiązaniem oszczędności czasu i kosztów, wiążą się również z ryzkiem.

Jak orzekł  Sąd Najwyższy [dalej: SN], posiadacz rachunku bankowego ponosi pełną odpowiedzialność za treść polecenia przelewu. Bank nie ma obowiązku weryfikowania, czy wskazany przez zlecającego beneficjent przelewu jest istotnie posiadaczem podanego rachunku bankowego (wyrok z dnia 11 kwietnia br. sygn. akt. II CSK 456/12).

Sprawa dotyczyła przelewu bankowego zleconego przez Spółkę w wysokości 54 tys. dolarów amerykańskich, które zamiast trafić na rachunek chińskiego kontrahenta (huty), trafiły do podszywającego się pod nią oszusta.

Dzień przed dokonaniem przelewu Spółka poinformowana została mailowo o braku możliwości dokonania wpłaty na dotychczasowy rachunek i konieczności jego dokonania na rachunek prowadzony przez bank w Londynie. Niezwłocznie po przelaniu kwoty autor zawiadomienia podjął przelane pieniądze i zniknął. Spółka po otrzymaniu informacji z chińskiej huty o braku otrzymania przelewu niezwłocznie podjęła procedurę reklamacyjna w stosunku do londyńskiego banku. Bank jednakże w odpowiedzi, powołując się na obowiązujące w Wielkiej Brytanii przepisy dotyczące ochrony danych osobowych odmówił udzielenia informacji w zakresie danych personalizujących beneficjenta rachunku. W takiej sytuacji Spółka wystąpiła wobec swojego Banku o odszkodowanie w związku z nienależytym wykonaniem elektronicznego polecenia przelewu. W toku współpracy bowiem zdarzało się, że Bank dokonywał weryfikacji danych podanych w poleceniu rozliczeniowym, kontaktując się ze Spółką i żądając wyjaśnień. Pozwany Bank utrzymywał zaś, że zgodnie z regulaminem otwierania i prowadzenia rachunku nie był on obowiązany do weryfikacji podanych w poleceniu przelewu danych. Jego zdaniem za pomyłkę w poleceniu przelewu pełną odpowiedzialność ponosi zlecający. Do takiego stanowiska przychylił się zarówno Sąd Okręgowy jak i Apelacyjny. W ostateczności rację pozwanemu Bankowi przyznał również Sąd Najwyższy. Uzasadniając swoje stanowisko wskazał on bowiem, że w razie podania przez posiadacza rachunku w treści polecenia beneficjenta przelewu (wierzyciela) i numeru jego rachunku w oznaczonym banku, Bank nie ma kontraktowego obowiązku weryfikowania tego czy wskazany w treści przelewu beneficjent jest istotnie posiadaczem podanego rachunku bankowego. Ryzyko braku wskazanej weryfikacji obciąża tylko i wyłącznie polecającego. Dodatkowo SN podniósł, że wskazane przypadki zwracania się Pozwanego do Spółki o weryfikację danych podanych w poleceniach przelewu nie prowadzą do uznania, że doszło do trwałej modyfikacji treści postanowień regulaminu. Nie bez znaczenia – zdaniem SN - jest również fakt, że polecenie przelewu złożone zostało w formie elektronicznej, co redukuje możliwość dokonania omawianej weryfikacji. W konsekwencji SN uznał, że prawidłowe wywiązanie się pozwanego Banku z obowiązku wykonania polecenia rozliczeniowego powoduje brak możliwości przypisania mu kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej (471 kc).

Dokonywanie elektronicznych przelewów bankowych jest często stosowaną praktyką również wśród organów samorządowych. W związku z powyższym, aby uniknęły one sytuacji, w jakiej znalazła się powodowa Spółka rekomenduje się dokładną weryfikację składanych dyspozycji bankowych. Za wszelkie bowiem nieścisłości i błędy w ich treści pełną odpowiedzialność ponosi zlecający. 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
TAGI:
Wyrok SN
DZIAŁY:
Inne

Autor artykułu

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj