Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

11.07.2013

Czy burmistrz może być członkiem komisji wyłaniającej dyrektora szkoły?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
W skład komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora szkoły nie może wchodzić wójt/burmistrz/ prezydent miasta będący organem prowadzącym daną szkołę.
 
Zarządzeniem nr 61/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Burmistrz Miasta Kowary powołał Komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kowarach. W skład komisji powołał m.in. samego siebie. Ponadto sam siebie wyznaczył na przewodniczącego komisji.
 
Wojewoda Dolnośląski wydał dnia 1 sierpnia 2012 r. rozstrzygnięcie nadzorcze w przedmiocie stwierdzenia nieważności powyższego zarządzenia (nr NK.N1.4131.779.2012.RB). Głównym zarzutem wojewody było naruszenie art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) [dalej: u.s.o.], który określa procedurę przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. Skład komisji konkursowej został określony w ustępie 6 tego artykułu. Zgodnie z tym przepisem w skład komisji wchodzi:
 
1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę,
2) dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) jeden przedstawiciel rady pedagogicznej,
4) jeden przedstawiciel rady rodziców,
5) jeden przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy, z zastrzeżeniem, że łączna liczba przedstawicieli wymienionych w punktach 1 i 2 nie może być wyższa niż liczba pozostałych członków komisji wymienionych w punktach 3-5.
 
Zdaniem organu nadzoru, ustawodawca uregulował skład komisji w ten sposób, że wyraźnie wskazał, iż w jej skład wchodzą „przedstawiciele organu prowadzącego szkołę”, a nie osoba piastująca funkcję tego organu, czyli w niniejszym przypadku wójt (burmistrz, prezydent miasta). Ponadto wojewoda wskazał, że już sam udział Burmistrza Miasta Kowary w komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kowarach, wyłącza jego bezstronność w sprawie, podczas gdy obowiązujące w przedmiotowym zakresie przepisy nakładają na burmistrza jako organ prowadzący szkołę obowiązek powołania komisji konkursowej składającej się m.in. z przedstawicieli organu prowadzącego szkołę, jak również wyznacza przewodniczącego tej komisji.
 
Na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wniósł Burmistrz Miasta Kowary. Wyrokiem z dnia 6 listopada 2012 r. WSA we Wrocławiu oddalił skargę (sygn. IV SA/Wr 649/12). Sąd w uzasadnieniu wskazał, że nie można powoływać komisji konkursowej w takim kształcie, który narusza obiektywizm jej działania. Ponadto określenie „przedstawiciel organu” nie jest tożsame z określeniem „piastun organu” lub „organ”, jakim jest w niniejszym stanie faktycznym wójt (burmistrz, prezydent miasta). Sąd, powołując się na wykładnię językową, zwrócił uwagę, że nie można nadawać różnych znaczeń tym samym zwrotom zawartym w tekście prawnym. ,,Przedstawiciel organu” oznacza pracownika jednostki zapewniającej obsługę organu i pomoc w wykonywaniu jego ustawowych zadań. Jak wskazuje WSA we Wrocławiu, gdyby ustawodawca dopuścił możliwość udziału w pracach komisji bezpośrednio osoby pełniącej funkcję organu, norma wyrażona w art. 36a ust. 6 pkt 1 u.s.o. zostałaby skonstruowana w sposób wyraźnie dopuszczający udział tego organu w pracach tej komisji.
 
Ponadto sąd wskazał na to, że zgodnie z przepisami u.s.o. wójt (burmistrz, prezydent miasta), jako organ prowadzący szkołę podstawową jest organem zatwierdzającym konkurs na stanowisko dyrektora tej szkoły, bądź unieważniającym taki konkurs. W związku z tym w sytuacji, gdyby był członkiem komisji (nawet niekoniecznie jako jej przewodniczący), stawałby się „sędzią we własnej sprawie”, co prowadziłoby do niemożności zachowania bezstronności postępowania konkursowego.
 
Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę kasacyjną złożył Burmistrz Miasta Kowary, zaskarżając go w całości. Głównym zarzutem skargi kasacyjnej było to, że burmistrz, jako organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, mając kompetencję do samodzielnego powoływania członków komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej, może uczestniczyć w pracach komisji zarówno osobiście, jak i poprzez wyznaczenie określonej osoby, gdyż zdaniem skarżącego nie ma w tym zakresie żadnych prawnych ograniczeń.
 
Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 14 maja 2013 r. (sygn. I OSK 324/13) oddalił skargę kasacyjną burmistrza, podzielając poglądy sądu I instancji. NSA przyjął, iż z treści art. 36a ust. 6 u.s.o. wyraźnie wynika, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie może powołać na członka komisji konkursowej mającej wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora samego siebie, ponieważ „piastun organu” nie jest przedstawicielem tego organu.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Ustrój

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj