Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

25.06.2013

Czy uchwała o nieaktualności miejscowego planu narusza interes prawny strony?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

NSA orzekł, że podjęcie przez radę gminy uchwały dotyczącej aktualności miejscowego planu nie narusza interesu prawnego strony.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł1, że podjęcie przez radę gminy uchwały dotyczącej aktualności miejscowego planu nie narusza interesu prawnego właściciela nieruchomości, w związku, z czym nie przysługuje mu na taką uchwałę skarga do sądu administracyjnego.

Mieszkaniec miasta złożył skargę do sądu administracyjnego na bezczynność prezydenta miasta w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [dalej: m.p.z.p]. Bezczynność ta miała polegać na niepodjęciu z urzędu czynności zmierzających do zmiany m.p.z.p. miasta. Skarżący wskazał naruszenie art. 14 i 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [dalej: u.p.z.p.]. Zaznaczył ponadto, że nie domaga się zmiany m.p.z.p., ale aktualizacji jego zapisów poprzez określenie nowego przeznaczenia części należącej do niego działki, w stosunku do której plan utracił aktualność. Jako podstawę prawną skargi wskazał art. 101 i art. 101 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [dalej: u.s.g.], które to przepisy określają zasady złożenia do sądu administracyjnego skargi na czynności organu gminy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę. W uzasadnieniu wskazał, że przepisy u.p.z.p. wprowadzają zasadę fakultatywności planowania miejscowego. Zmiana m.p.z.p. nie jest obowiązkowa, chyba że wymagają tego przepisy odrębne. Inicjatywa podjęcia przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany m.p.z.p. należy do rady lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W związku z brakiem obowiązku zmiany m.p.z.p. na obszarach, na których z mocy przepisu szczególnego obowiązku takiego nie wprowadzono, nie można mówić o czynności nakazanej prawem w rozumieniu przepisów art. 101a w zw. z art. 101 u.s.g.

Skarżący wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego [dalej: NSA], która została oddalona. W uzasadnieniu NSA wskazał, że podjęcie uchwały w sprawie aktualności planu stanowi konsekwencję samodzielnej oceny rady gminy czy wobec istniejącego stanu faktycznego plan jest aktualny. Ustawodawca nie określił terminu, w jakim rada gminy powinna podjąć uchwałę o zmianie m.p.z.p. ani też maksymalnego terminu przeprowadzenia procedury planistycznej. Brak takich ograniczeń podkreśla samodzielność gminy w podejmowaniu tego typu działań. NSA zgodził się z twierdzeniem Sądu I instancji, który podniósł, że fakultatywność zmian w m.p.z.p. powoduje brak możliwości złożenia skargi na bezczynność rady gminy na podstawie art. 101a ust.1 u.s.g. NSA podkreślił także, że uchwała w sprawie aktualności m.p.z.p. jest uchwałą o charakterze aktu kierownictwa wewnętrznego, w związku z czym nie wiąże w stosunkach wewnętrznych. Jest to akt wyłącznie polityki przestrzennej, który pozostaje bez bezpośredniego jak i pośredniego wpływu na prawa i obowiązki obywateli.

Zaskarżona do sądu administracyjnego może być, więc jedynie bezczynność organów gminy, która może naruszyć interes prawny strony skarżącej. Natomiast zrealizowanie przez wójta, prezydenta czy burmistrza ich ustawowego obowiązku przygotowywania odpowiednich analiz, opracowania planów i przedstawienia ich radzie gminy (art. 32 ust. 1 i 2 u.p.z.p.), nie wpływa bezpośrednio na prawa i obowiązki strony i nie może być przedmiotem skargi do sądu administracyjnego.

--------------------------------------

Postanowienie NSA z 26 lutego 2013 r., sygn. akt II OSK 360/13, prawomocne.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Marta Bokiej

aplikant radcowski, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj