Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

07.06.2013

Zmiana ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Dnia 26 maja 2013 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych
zwiększająca przejrzystość dotychczasowych przepisów.

Dnia 26 maja 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. poz. 503). Niniejsza nowelizacja wprowadza zmiany w art. 7 oraz 22b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 ze zm.) [dalej: ustawa]. Zmiany te mają na celu poprawienie przejrzystości dotychczasowych przepisów oraz wyjaśnienie wątpliwości, które pojawiały się w orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczących tego, kto jest stroną w postępowaniu w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, uregulowanego w art. 7 ust. 2 ustawy. I tak wprowadzono, że stroną w wyżej wspomnianym postępowaniu jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Wcześniejsze orzecznictwo sądów administracyjnych w sposób niejednolity wskazywało, kto jest stroną takiego postępowania. Część stała na stanowisku, iż tylko gmina może być stroną takiego postępowania. Drugi pogląd występujący w judykaturze wskazywał, że przy określaniu strony postępowania należy stosować ogólne przepisy regulujące postępowanie administracyjne, a więc m.in. art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, że stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Jako stronę w orzecznictwie wskazywano m.in. właścicieli gruntów objętym wnioskiem o zgodę na ich odrolnienie.      

W art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy doprecyzowano również, iż przy przeznaczaniu na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha – należy uzyskać zgodę Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zastąpiono ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi bez względu na wielkość obszaru. 

Ponadto nowelizacja dodaje przepis stanowiący, iż odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności i opłat związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych również stanowią dochód budżetu województwa (art. 22b ust. 1 ustawy).

W zmianie ustawy wskazuje się także, iż wszystkie dochody budżetu województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są niepodatkowymi należnościami budżetowymi o charakterze publiczno-prawnym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Do art. 22b ustawy dodano również ust. 4, który wyznacza marszałka województwa, jako organ egzekucyjny uprawniony do egzekucji należności za zobowiązania z tytułu wyżej wymienionych dochodów województwa.

Powyższe zmiany, mimo że są tylko zmianami porządkującymi i doprecyzowującymi obecne brzmienie przepisów, były konieczne z uwagi na wyżej wspomniane rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych i lukach prawnych dotyczących organu egzekucyjnego.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Nieruchomości

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj