Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

06.06.2013

Uwaga na upoważnienia dla spółek komunalnych

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zarząd spółki komunalnej może zostać upoważniony przez radę gminy do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej. Upoważnienie takie może jednak dotyczyć wyłącznie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Z końcem stycznia bieżącego roku Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej [dalej jako: rada gminy] postanowiła upoważnić zarząd spółki Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej sp. z o.o. [dalej jako: ZUK], do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Zakres udzielonego zarządowi ZUK upoważnienia zakwestionował Wojewoda Dolnośląski [dalej: Wojewoda], który uznał, że upoważnienie zarządu ZUK m.in. do: określenia w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czy przeprowadzanie postępowania egzekucyjnego w przypadku nieziszczenia opłat w wyznaczonym terminie – wykracza poza dopuszczalny zakres upoważnienia.

Zdaniem Wojewody dokonane na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym upoważnienie zarządu ZUK, dotyczyć mogło wyłącznie tych spraw, które stanowią indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej.

Organ nadzoru w uzasadnieniu swojej decyzji powołał się na stanowisko wyrażone dotychczas w judykaturze Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, zgodnie z którym - przepisy ustawy o samorządzie gminnym, pojęcia „załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej” używają w związku z bardzo konkretną formą działania organu administracji, tzn. decyzją administracyjną, określając organy właściwe do wydawania tych aktów oraz regulując sprawę upoważnień do ich wydawania. Dlatego też, czynności (działania) właściwych organów, które nie polegają na wydawaniu decyzji administracyjnych, choć z reguły dotyczą imiennie określonych adresatów, nie mieszczą się w pojęciu „załatwiania sprawy indywidualnej z zakresu administracji publicznej”, w rozumieniu wskazywanej ustawy [zob. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 24 sierpnia 2010 r., sygn. akt. IV SA/Gl 845/09].

Pojęcie „załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej”, w rozumieniu wskazywanej ustawy, oznacza możliwość przekazania kompetencji innemu podmiotowi, ale wyłącznie do władczego działania, czyli do rozstrzygania spraw administracyjnych w formie władczej (co do zasady) decyzją administracyjną [zob. wyrok WSA w Opolu z dnia 7 lipca 2009 r., sygn. akt II SA/Op 134/09].

Zdaniem Wojewody nie można uznać za tożsame z załatwianiem indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej związanym z wydawaniem decyzji administracyjnej upoważnienia do:

 • przyjmowania określonych dokumentów i informacji,
 • nakładania obowiązków na określone podmioty,
 • dokonywania za organ podatkowy określonych ustawowo czynności sprawdzających, związanych z realizacją przez właściwe podmioty obowiązków wynikających z uchwały,
 • prowadzenia postępowań w trybie określonym przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w przypadku nieuiszczenia opłat w wyznaczonym terminie.

Jeśli interesuje Cię ta tematyka i potrzebujesz wsparcia merytorycznego, czytaj dalej

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Weronika Hoffa

radca prawny, specjalizuje się w obsłudze spółek prawa handlowego, w tym spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj