Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.






Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

04.06.2013

Uchwała musi być podjęta na podstawie przepisu obowiązującego w dniu jej uchwalenia

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Uchwała rady gminy podjęta na podstawie przepisu nieobowiązującego w dniu jej uchwalenia jest nieważna.

Prawomocnym wyrokiem z dnia 14 lutego 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (sygn. IV SA/Po 1228/12) stwierdził, iż uchwała rady gminy podjęta na podstawie przepisu upoważniającego o treści nieobowiązującej w dniu jej uchwalenia narusza ten przepis w stopniu istotnym, skutkującym nieważnością uchwały.

Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym – dnia 27 czerwca 2011 r. Rada Miejska Gminy Kłecko podjęła uchwałę nr VII/66/11 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kłecko. Uchwała ta została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym („Do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy”) oraz art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Pismem z dnia 20 listopada 2012 r. (sygn. akt Pa 118/12) Prokurator Rejonowy w Gnieźnie zaskarżył powyższą uchwałę do WSA w Poznaniu zarzucając jej:

 • błędne zastosowanie przepisu art. 14 ust. 5 oraz ust. 6 ustawy o systemie oświaty oraz
 • ustalenie, iż skarżona uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r., a więc przed upływem 14-dniowego okresu vacatio legis (data publikacji uchwały w dzienniku urzędowym – 22 sierpnia 2011 r.).

Na podstawie wyżej wskazanych zarzutów Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w całości.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu przychylił się do zarzutów Prokuratora wskazując, iż radzie gminy uszedł uwadze fakt dokonania nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która weszła w życie z dniem 1 września 2010 r., a więc przeszło dziewięć miesięcy przed podjęciem stosownej uchwały. W związku z tym rada gminy niewłaściwie zastosowała przepis art. 14 ust. 5 ustawy, ponieważ oparła się na jego starym brzmieniu. Konsekwencją tego było niezastosowanie ust. 6 wspomnianego przepisu, ponieważ został on dodany tą nowelizacją.

W związku z powyższym, zdaniem Sądu, uchwała rady gminy podjęta na podstawie przepisu upoważniającego o treści nieobowiązującej w dniu jej uchwalenia narusza ten przepis w stopniu istotnym, skutkującym nieważnością uchwały. W konsekwencji skarżona uchwała jest nieważna w całości i nie może być wykonana.

Odnośnie niezachowania odpowiedniego okresu vacatio legis Sąd wskazał jedynie, iż zarzut skarżącego jest trafny. Jednakże uwzględnienie tego zarzutu może skutkować uchyleniem wyłącznie przepisu normującego datę wejścia w życie danego aktu normatywnego, a na podstawie innych naruszeń został już uchylony cały akt prawny.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj