Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

29.05.2013

Każda zmiana studium musi być wyraźnie wyróżniona

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok oddalający skargę kasacyjną Rady Gminy Legnickie Pole, stwierdzając, że każda wprowadzona przez gminę zmiana musi być czytelna dla odbiorcy.

Naczelny Sąd Administracyjny 14 marca 2013 r. wydał wyrok (sygn. II OSK 2727/12), w którym oddalił skargę kasacyjną Rady Gminy Legnickie Pole od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2012 r. (sygn. II SA/Wr 161/12) stwierdzającego, że uchwała rady gminy w przedmiocie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole została podjęta z naruszeniem prawa i w związku z tym nie podlega wykonaniu.

Uchwałą Nr VII/28/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r. Rada Gminy Legnickie Pole uchwaliła zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole”. Na tę uchwałę Wojewoda Dolnośląski w dniu 26 stycznia 2012 r. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, wnosząc o stwierdzenie jej nieważności. Zarzucił jej naruszenie następujących przepisów prawa:

-        § 8 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (dalej: Rozporządzenie), w związku z art. 9 ust. 2 i art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: u.p.u.p.) oraz w związku z art. 7 Konstytucji RP poprzez niesporządzenie tekstu jednolitego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uzupełniającego studium o pojedyncze, zmienione ustalenia, o których mowa w art. 10 ust. 2 u.p.z.p., jak również poprzez niewyłożenie do publicznego wglądu
w formie ujednoliconego projektu studium z wyróżnieniem projektowanej zmiany tekstu jednolitego studium.

Wojewoda Dolnośląski stwierdził, iż zgodnie z przepisami Rozporządzenia forma ujednolicona projektu studium musi zawierać wyróżnienie projektowanej zmiany, a więc projekt studium powinien wyglądać w następujący sposób: dotychczasowe (uchylane) ustalenia powinny zostać przekreślone w pierwotnym tekście studium, z kolei nowe ustalenia powinny zostać dopisane do pierwotnego tekstu w ten sposób, aby były wyróżnione,

np. poprzez podkreślenie, czy też zastosowanie innej czcionki. Natomiast ujednolicony rysunek studium powinien być tak sporządzony, aby jego zmiany na projekcie były również wyraźnie wyróżnione.

Ponadto, zdaniem Wojewody, z powodu licznych, wcześniejszych zmian studium doszło do tego, że istnieje problem z ustaleniem obowiązujących zapisów treści studium wraz z dokonaniem zaskarżonych przez niego zmian.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu przychylił się do stanowiska Wojewody oraz jego zarzutów i stwierdził, że uchwała została podjęta z naruszeniem prawa. W wyniku nowelizacji akt, jakim jest studium stał się, zdaniem sądu, nieczytelny, niespójny wewnętrznie, uniemożliwiający zweryfikowanie, co rzeczywiście uległo zmianie, a w konsekwencji występuje problem prawidłowego odczytania całości tekstu i ustalenie aktualnych kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla poszczególnych obszarów.

Ponieważ uchwała w sprawie studium nie jest aktem prawa miejscowego, a od czasu jej wydania minął ponad rok, sąd nie mógł stwierdzić nieważności tej uchwały i stwierdził, iż zaskarżona przez Wojewodę Dolnośląskiego uchwała została podjęta z naruszeniem prawa i nie podlega wykonaniu.

Od powyższego wyroku skargę kasacyjną wniosła Rada Gminy Legnickie Pole. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 marca 2013 r. oddalił skargę, w pełni podzielając stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, stwierdzając, iż każda wprowadzona przez gminę zmiana w studium musi być czytelnie wyróżniona dla jego odbiorów, aby nie budziła wątpliwości, co do jej treści, z uwagi na wpływ studium na kształt późniejszego zagospodarowania przestrzennego gminy.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj