Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

28.05.2013

Ład reklamowy na terenie gmin – dziś i jutro

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

We wtorek 21 maja br. rozpoczęły się konsultacje społeczne prezydenckiego projektu tzw. ustawy o ochronie krajobrazu.

Ustawa ta stanowi propozycję zmian szeregu ustaw, wśród których znalazły się m.in. rozwiązania, które mają wyposażyć gminę w możliwość decydowania o zasadach rozmieszczenia i wielkości nośników reklamowych.

Zgodnie z projektem, rady gmin otrzymają kompetencje do ustalania zasad sytuowania tablic reklamowych, ogrodzeń, obiektów małej architektury, które ujęte będą w akt prawa miejscowego. Ponadto gmina będzie mogła wprowadzić opłaty publiczne od ustawianych na jej terenie reklam.

Jak jest obecnie?

Gminy od lat borykają się z problemem „zaśmiecania” przestrzeni publicznej chaotycznie lokalizowanymi reklamami zewnętrznymi, których estetyka często budzi mniej lub bardziej uzasadnione wątpliwości. Obowiązujące przepisy nie dają organom gmin skutecznych narzędzi w walce z natłokiem reklam i pomysłowością specjalistów od marketingu.

Aktualnie, ustalenie zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych jest możliwe w zasadzie jedynie poprzez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Odmiennie przepisy traktują co prawda tereny objęte obszarowymi formami ochrony przyrody oraz tereny parków kulturowych, jednakże ich zastosowanie jest z definicji ograniczone do wąskiej połaci terenu, stąd nie dają one możliwości powszechnego ustalania zasad sytuowania reklam. Jeśli natomiast chodzi o plany miejscowe, to pokrycie terenu gmin planami jest na dzień dzisiejszy relatywnie niskie i silnie zróżnicowane w poszczególnych gminach. Wynika to z czasochłonności i kosztowności przyjmowania tych planów. Uznać przy tym trzeba, że przyjęcie planu dla terenu całej gminy tylko dla zagwarantowania ładu reklamowego, nie jest w praktyce ani możliwe, ani celowe.

Jak może być w przyszłości?

Projekt ustawy o ochronie krajobrazu zawiera propozycje nowelizacji kilku ustaw, których wspólnym mianownikiem jest wzmocnienie narzędzi ochrony krajobrazu. Ustawa do narzędzi sprzyjających ochronie krajobrazu zalicza także nowe regulacje dotyczące lokalizowania reklam.

Aby przeciwdziałać chaosowi reklamowemu, projekt prezydencki przyznaje radzie gminy kompetencję do ustalania w formie aktu prawa miejscowego zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów wyrobów, z jakich mogą być wykonane. Tym samym rada ma uzyskać kompetencje do określenia, jak i na czym prowadzić można na terenie gminy działalność reklamową zewnętrzną. Podkreślenia wymaga, że proponowana zmiana nie nakłada na radę obowiązku przyjęcia przedmiotowej uchwały – projektodawcy swobodzie rady pozostawili podjęcie decyzji o przyjęciu rozwiązań dotyczących sytuowaniu reklam na jej terenie. Zgodnie z projektem, uchwała w sprawie zasad ma być przyjmowana dla terenu całej gminy w jej administracyjnych granicach, z wyłączeniem tych obszarów, dla których w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określono inne zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych.

Skuteczność rozwiązań gminnych dotyczących reklam w przestrzeni publicznej ma zagwarantować przewidziana projektem nowelizacja Kodeksu wykroczeń. Proponowana zmiana kodeksowa umożliwi nakładanie kar na podmioty umieszczające tablice lub urządzenia reklamowe z naruszeniem warunków ich sytuowania, w tym o gabarytach większych niż dopuszczalne lub wykonanych z wyrobów innych niż dopuszczalne. Za niezgodne z zasadami sytuowanie reklam otrzymać będzie można nie tylko karę grzywny, ale również  karę ograniczenia wolności

Słowem zakończenia wskazać należy, że projekt premiuje finansowo gminy, które ustalą zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych. Zgodnie z przewidzianą projektem nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w gminach, w których zostaną uchwalone zasady dotyczące tablic i urządzeń reklamowych, będzie można wprowadzić opłaty od reklam. A zatem gminy, które podejmą działania w kierunku uporządkowania przestrzeni publicznej będą mogły pozyskać dodatkowe dochody do swojego budżetu.

W projekcie ustawy o ochronie krajobrazu zaproponowano, by zmiany weszły w życie od początku przyszłego roku.

Projekt aktualnie jest w trakcie konsultacji społecznych. Uwagi do projektu mogą być zgłaszane do 20 czerwca 2013 r.

Z treścią projektu można zapoznać się na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP.

Źródło: http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/samorzad-terytorialny-dla-polski/inicjatywy-ustawodawcze/projekt-ustawy-o-ochronie-krajobrazu/  

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Nieruchomości

Autor artykułu

Anna Kudra-Ostrowska

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego i jemu pokrewnych (prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze, prawo ochrony środowiska, prawna ochrona krajobrazu, prawne uwarunkowania korzystania z dróg publicznych).

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
Pobierz E-book "Uchwały reklamowe"