Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.






Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

23.05.2013

Wolna od VAT zapłata zaległości podatkowej w naturze

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Wyrokiem z dnia 6 grudnia 2012 roku (I FSK 141/12) Naczelny Sąd Administracyjny [NSA] rozstrzygnął spór w przedmiocie opodatkowania VAT przeniesienia własności prawa majątkowego na rzecz gminy, w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochód jej budżetu.

Wnioskujący - posiadający status podatnika VAT - zwrócił się do Ministra Finansów z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów w zakresie VAT, dotyczących opodatkowania przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działek na rzecz gminy w zamian za zaległości podatkowe.

W treści wniosku, pytający wskazał, że posiada zaległości wobec gminy, z tytułu podatku od nieruchomości. Na mocy porozumienia z gminą zamierza zawrzeć umowę przenoszącą na rzecz gminy prawo wieczystego użytkowania gruntów, stanowiących składnik prowadzonego przedsiębiorstwa. Przekazanie gminie prawa wieczystego użytkowania gruntów ma odbyć się w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej.

Zajmując własne stanowisko w poruszonej kwestii, wnioskujący stwierdził, że czynność przekazania gminie prawa do gruntów na poczet zaległości podatkowej nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

W wydanej interpretacji indywidualnej organ podatkowy uznał stanowisko wnioskującego za nieprawidłowe. W uzasadnieniu natomiast stwierdził, że przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntów na rzecz gminy w zamian za zaległości podatkowe stanowi dostawę towarów na gruncie VAT, która podlega opodatkowaniu. W opinii organu umowa, na podstawie której dochodzi do przeniesienia własności rzeczy w rozliczeniu za zaległości podatkowe, jest umową cywilnoprawną, a wygaśnięcie zobowiązania na podstawie Ordynacji podatkowej jest następstwem jej zawarcia.

Zagadnienie interpretacji indywidualnej stanowiło przedmiot skargi do WSA, a następnie postępowania sądowoadministracyjnego przed NSA. NSA oddalając skargę kasacyjną organu podatkowego przyznał rację wnioskującemu, wskazując, że regulacja ustawy VAT dotyczy świadczeń pieniężnych w obrocie gospodarczym, a nie podatków, które wyjątkowo mogą być uiszczane także w naturze. Istotnym elementem świadczącym o nieopodatkowaniu VAT przeniesienia prawa majątkowego na rzecz gminy w zamian za zaległość podatkową, jest to, że czynność ta jest sposobem poboru daniny publicznej (podatku od nieruchomości), której cechą jest nieekwiwalentność. Bez znaczenia jest fakt, że do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego dochodzi z inicjatywy podatnika oraz że między organem gminy, a podatnikiem zostanie zawarta stosowna umowa cywilnoprawna. Przesądzającym jest natomiast to, że chodzi o zapłatę podatku, która może nastąpić w pieniądzu bądź w naturze, jako należności jednostronnie określanej przez gminę, a więc w sposób charakterystyczny dla stosunków administracyjno-prawnych. 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Paweł Kaźmierczak

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania jest podatkiem od towarów i usług oraz procedury podatkowej.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj