Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

16.05.2013

Głosowanie przez radnego będącego pracownikiem szkoły

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Skomplikowane spory prawne wymagają doświadczonych i kompetentnych doradców.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed sądami powszechnymi i sądem najwyższym

Udział radnego – pracownika szkoły w głosowaniu nad jej przekształceniem powoduje nieważność uchwały nawet, gdy głos radnego nie wpłynął na wynik głosowania.

Trzema wyrokami z dnia 9 kwietnia 2013 r. (sygn. I OSK 115/13, I OSK 124/13, I OSK 125/13) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Rady Gminy P. na wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu stwierdzające nieważność zaskarżonych uchwał w przedmiocie:

 1. zamiaru przekształcenia szkoły,
 2. przekształcenia szkoły,
 3. utworzenia zespołu szkół.

Wyrok wydano w następującym stanie faktycznym. Rada Gminy P. podjęła w styczniu 2012 r. uchwałę o zamiarze przekształcenia szkół. W marcu 2012 r. podjęła dwie kolejne uchwały – w sprawie przekształcenia szkół oraz w sprawie utworzenia zespołu szkół. W głosowaniu nad tymi uchwałami brał udział radny, który był zatrudniony w jednej z tych szkół.

Skargi na powyższe uchwały wniosły – matka dziecka uczęszczającego do jednej z przekształcanych szkół oraz pracownik szkoły. Skarżący zarzucili naruszenie m.in. przepisu art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

Wyrokami z dnia 11 października 2012 r. (sygn. II SA/Po 519/12, II SA/Po 520/12, II SA/Po 521/12) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził nieważność zaskarżonych uchwał i określił, że uchwały te nie mogą być wykonane.

Na powyższe wyroki skargi kasacyjne złożyła Rada Gminy P. Naczelny Sąd Administracyjny skargę oddalił. W ustnym uzasadnieniu wyroków NSA wskazał, iż już sam udział w głosowaniu nad skarżonymi uchwałami radnego, będącego pracownikiem jednej z przekształcanych szkół, jest istotnym naruszeniem prawa skutkującym ich nieważnością. Uchwała dotyczyła interesu prawnego radnego, co wynikało z samego faktu jego zatrudnienia w przekształcanej szkole. Nie ma znaczenia, czy głos radnego, który miał obowiązek wyłączyć się od głosowania wpłynął na jego ostateczny wynik.

Powyższe wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego rozwiały rozbieżności pojawiające się w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych w zakresie naruszenia przez radnego przepisu art. 25a ustawy o samorządzie gminnym. W niektórych z nich prezentowano pogląd, iż istotne naruszenie prawa (a więc w konsekwencji konieczność stwierdzenia nieważności uchwały) występuje tylko w przypadku, gdy głos radnego, który powinien być wyłączony z głosowania, miał wpływ na jego wynik.

"

Skomplikowane spory prawne wymagają doświadczonych i kompetentnych doradców.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed sądami powszechnymi i sądem najwyższym
DZIAŁY:
Ustrój

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Skomplikowane spory prawne wymagają doświadczonych i kompetentnych doradców.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed sądami powszechnymi i sądem najwyższym