Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

23.04.2013

VAT - dostawa gruntu nie zawsze z budynkiem

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

10 stycznia 2013 roku NSA w wyroku o sygn. akt I FSK 310/12 kolejny już raz potwierdził, że dostawa gruntu – w świetle regulacji ustawy VAT – nie zawsze musi obejmować budynek na nim posadowiony.

W stanie faktycznym rozpatrywanej przez NSA sprawy, gmina zwróciła się o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie opodatkowania VAT dostawy gruntu, na którym wzniesiony został budynek przez docelowego nabywcę nieruchomości – spółdzielnię mieszkaniową. Gmina podkreśliła, że będzie dokonywała dostawy przedmiotowego budynku (w sensie cywilistycznym jako części składowej nieruchomości gruntowej), jednak budynku tego nie nabywała i nie ponosiła wydatków na jego ulepszenie. Budynek był bowiem administrowany i użytkowany przez spółdzielnię. Również spółdzielnia rozporządzała budynkiem jak właściciel i stanowił on składnik jej majątku. Gmina wskazała ponadto, że dostawa nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Przedstawiając swoje stanowisko gmina nadmieniła, że jej zdaniem przedmiotem dostawy będzie w niniejszej sprawie grunt wraz z budynkiem, podlegające VAT wg jednakowych zasad i stawki.

Minister Finansów dokonując oceny stanowiska gminy, uznał je za nieprawidłowe. Wskazał, że skoro spółdzielnia "wytworzyła" towar, jakim jest budynek i uczyniła to z własnych środków bez udziału właściciela gruntu, to nie ma podstaw do przyjęcia, że gmina dokona dostawy budynku.

NSA podzielił stanowisko Ministra Finansów i wskazał, że istotą dostawy towarów jest przeniesienie prawa rozporządzania nimi jak właściciel, czyli przeniesienie władztwa ekonomicznego. Nierozłączność gruntu i budynku, który nie stanowi odrębnego przedmiotu własności nie oznacza, że dla ustalenia prawidłowej stawki VAT dostawę gruntu zawsze należy traktować jako jednorodną dostawę z budynkiem. NSA podkreślił, że istotą dostawy towarów na gruncie VAT jest przede wszystkim możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Własność ekonomiczna natomiast to sytuacja, w której z punktu widzenia aspektów ekonomicznych oraz w rozumieniu potocznym należałoby uznać kogoś za właściciela rzeczy. Czynności przejścia własności ekonomicznej nie musi towarzyszyć przejście własności w sensie prawnym.

Podsumowując, NSA wskazał - że nie ma podstaw do przyjęcia, że przedmiotem dostawy będzie budynek. Z punktu widzenia prawa cywilnego, na spółdzielnię przejdzie prawo własności budynku, ale jednocześnie, nie wystąpi dostawa towaru, jakim jest budynek, gdyż już wcześniej spółdzielnia mogła nim dysponować jak właściciel. Ekonomiczne władanie rzeczą (budynkiem) należało do Spółdzielni z chwilą wybudowania budynku, chociaż nie należało do niej prawo własności. Tym samym sporna transakcja powinna podlegać opodatkowaniu VAT tylko w zakresie dostawy gruntu.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj