Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

23.04.2013

Rada odmawia zwolnienia radnego? Musi podać uzasadnienie

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga wcześniejszej zgody rady gminy, której jest członkiem. Zgoda rady gminy musi zawierać szczegółowe uzasadnienie, a radni muszą udowodnić czy należycie rozważyli wszystkie okoliczności.

Dnia 25 października 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wydał wyrok (sygn. II SA/Ol 1116/12, prawomocny), w którym stwierdził, że uchwała rady gminy w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy powinna zawierać uzasadnienie, z którego będzie wynikać, czym kierowali się radni głosując nad tą uchwałą, a więc czy przy rozpatrywaniu sprawy należycie rozważyli wszystkie okoliczności sprawy.

Zarząd powiatu zwrócił się pismem do rady gminy o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (będącego zarazem radnym gminy) – dyrektora domu pomocy społecznej. Za podstawę rozwiązania umowy o pracę zostało wskazane ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Dla potwierdzenia tych faktów do wniosku został dołączony protokół z kontroli przeprowadzonej przez inspekcję pracy.

Rada gminy w drodze uchwały nie wyraziła zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika za podstawę rozstrzygnięcia podając art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Stanowi on, że rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem. Ponadto rada gminy może odmówić zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. W uzasadnieniu do uchwały stwierdzono, iż złożony przez zarząd powiatu wniosek nie zawiera konkretnych przyczyn mających stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, a z powodu braku konkretyzacji charakteru i wagi naruszeń, rada nie była w stanie podjąć decyzji w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

Zdaniem sądu administracyjnego w przedmiotowej sprawie wyrażenie zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy jest pozostawione uznaniu rady gminy, gdyż nie dotyczy zdarzeń związanych z wykonywaniem przez radnego mandatu. W niniejszej sprawie rada gminy nie wyjaśniła i nie oceniła w sposób dokładny i wszechstronny wszystkich istotnych dla sprawy okoliczności, ograniczając się do stwierdzenia, że złożony wniosek nie zawierał konkretnych przyczyn mających stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, a podejmując stosowną uchwałę nie odniosła się również w żaden sposób do okoliczności podnoszonych przez pracodawcę oraz przedłożonego protokołu kontroli.

WSA w Olsztynie ponadto stwierdził, że uznanie administracyjne, jakim kierowała się rada gminy musi być uzasadnione w sposób pozwalający na jego ocenę i kontrolę pod względem legalności przez sąd, co w tym przypadku było niemożliwe z powodu braku należytego uzasadnienia uchwały. Takie uzasadnienie powinno zawierać w szczególności wskazanie, czym kierowali się radni podczas głosowania nad uchwałą oraz czy zostały należycie rozważone wszystkie okoliczności sprawy, a przesłanki przedstawione przez pracodawcę były brane pod uwagę, a ustalenia te muszą wynikać z uzasadnienia uchwały, gdyż dopiero wtedy sąd może zbadać merytoryczną zasadność podjętej uchwały.

W związku z wyżej przytoczonymi rozważaniami sąd uznał, że uchwała rady gminy w przedmiocie odmowy rozwiązania z radnym stosunku pracy została podjęta z naruszeniem prawa, w związku z czym stwierdził jej nieważność i orzekł, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Ustrój

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj