Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

23.04.2013

Tylko Rada Gminy wyznaczy inkasenta

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Przepisy dotyczące opłat lokalnych ustanawiają możliwość zarządzenia ich poboru w drodze inkasa. Mimo wyraźnego wskazania w ustawie, że określenie inkasenta oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso, powinno nastąpić w formie uchwały rady gminy, w praktyce zdarzają się przypadki podejmowania prób delegowania kompetencji w tym zakresie. Orzeczenie dotyczące tej kwestii wydał 20 lutego 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (sygn. akt I SA/Gl 1297/12).

Rozstrzygnięcie sądu było konsekwencją skargi prokuratora na uchwałę rady gminy, w treści której wskazano, że pobór opłaty targowej powierza się pracownikowi upoważnionemu przez wójta gminy, nie indywidualizując go w jakikolwiek sposób. Prokurator podniósł, że takie ukształtowanie trybu wyłaniania inkasenta nie odpowiada ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, cedując w istocie uprawnienie do wyznaczenia inkasenta na wójta gminy.

Sąd ostatecznie stwierdził nieważność zaskarżonego przepisu uchwały i powołując się na dotychczasowe orzecznictwo w tym zakresie zaznaczył, że status inkasenta, którego obowiązkiem jest pobór opłaty targowej powinien bezpośrednio wynikać z wydanej na podstawie upoważnienia ustawowego uchwały rady gminy. Sąd jednocześnie podkreślił, że wyznaczenie inkasenta należy do wyłącznej kompetencji rady gminy i nie może być przez nią przenoszone na inne podmioty, w tym na pozostałe, upoważnione przez nią organy gminy.

Jednoznaczne wskazanie inkasenta pełni gwarancyjne funkcje, zarówno wobec samego inkasenta, jak i wobec opłacających opłaty. Z jednej bowiem strony, z funkcją tą wiążą się określone obowiązki i odpowiedzialność określonego podmiotu będącego inkasentem, z drugiej natomiast zobowiązani do uiszczenia opłaty lokalnej powinni mieć możliwość uzyskania jednoznacznej informacji, do czyich obowiązków należy pobór podatków.

Rada Gminy w całości uznała sformułowane w skardze zarzuty i już po jej wpływie do sądu usunęła nieprawidłowość w jej treści. Nie spowodowało to jednak umorzenia postępowania sądowoadministracyjnego, ponieważ WSA wskazał na brak możliwości odstąpienia od kontroli zaskarżonej uchwały. Jednocześnie sąd zauważył, że choć zarówno uchylenie lub zmiana uchwały, jak i stwierdzenie jej nieważności prowadzi docelowo do eliminacji wadliwej regulacji, to jednak rodzi odmienne następstwa prawne. Stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy przez sąd rodzi bowiem skutki ex tunc, a zatem od chwili jej podjęcia.

Sąd w ostateczności stwierdził nieważność zaskarżonej jednostki redakcyjnej uchwały.  

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Piotr Koźmiński

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, jego zainteresowania obejmują obszar finansów publicznych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj