Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

23.04.2013

Podwyższenie kapitału zakładowego komunalnej spółki z o.o.

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują, że podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. może nastąpić albo w drodze zmiany umowy spółki, albo bez jej zmiany – na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki. Drugi ze wskazanych sposobów (tzw. uproszczone podwyższenie kapitału zakładowego) jest bardzo praktyczny. Wymaga on bowiem podjęcia uchwały przez zgromadzenia wspólników jedynie w zwykłej formie pisemnej. Pozwala tym samym uniknąć konieczności protokołowania uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego przez notariusza, co jest konieczne w przypadku zmieniania umowy spółki.

Nieprecyzyjne przepisy rodziły niestety do tej pory istotne wątpliwości dotyczące uproszczonego podwyższenia kapitału zakładowego. Sporne było, czy w tym trybie można jedynie wydawać nowe udziały, czy też podnosić ich wartość nominalną. Dyskutowano także, czy możliwe jest w tym trybie wydanie nowych udziałów nowym wspólnikom a nie tylko dotychczasowym. Przy zwykłym podwyższeniu kapitału zakładowego (tzn. następującym poprzez zmianę umowy spółki) wszystkie te warianty są dopuszczalne.

Powyższe kontrowersje ma szanse rozwiać uchwała rozszerzonego, siedmioosobowego składu Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2013 roku podjęta w sprawie o sygnaturze III CZP 57/12. O wydanie tej uchwały wnioskował Prokurator Generalny, który dostrzegł, że nieprecyzyjne regulacje prawne prowadziły do rozbieżności w orzecznictwie sądowym.

W omawianej uchwale Sąd Najwyższy uznał, że uproszczone podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. może następować zarówno poprzez ustanowienie nowych udziałów, jak również poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów dotychczasowych (czyli, tak jak przy zwykłym podwyższeniu kapitału zakładowego następującym poprzez zmianę umowy spółki). Jednakże nowe udziały mogą być zdaniem Sądu Najwyższego wydane jedynie dotychczasowym wspólnikom i to w takiej proporcji, w jakiej do tej pory posiadali dotychczasowe udziały. Ma to stanowić efekt bezwzględnie obowiązującej w tym przypadku zasady pierwszeństwa dotychczasowych wspólników do proporcjonalnego objęcia nowych udziałów. W uzasadnieniu do swojej uchwały Sąd Najwyższy dopuścił natomiast możliwość wyłączenia wskazanego prawa pierwszeństwa dotychczasowych wspólników, jeżeli uproszczone podwyższenie kapitału zakładowego następuje w spółce, w której każdy wspólnik może mieć jeden udział o różnej wartości nominalnej.

Omawiana uchwała Sądu Najwyższego nie stanowi formalnie źródła prawa. Niemniej jednak można się spodziewać, że stanowisko w niej wyrażone będzie stosowane także przez inne sądy (z uwagi na fakt jej podjęcia przez rozszerzony, siedmioosobowy skład). Oznacza to dość istotne ograniczenie zastosowania uproszczonego podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. w praktyce. Przyjęcie do spółki z o.o. nowych wspólników (np. innej jednostki samorządu terytorialnego) będzie bowiem musiało się wiązać z wizytą u notariusza. 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Maciej Pniewski

radca prawny, specjalizuje się w prawie spółek oraz optymalizacji podatkowej struktur biznesowych i procesów restrukturyzacyjnych.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj