Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

§

Regulamin

REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1

Informacje ogólne

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorcy oraz zakres i warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną. (zwany dalej: Regulaminem)
 2. Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Usługodawcą jest spółka Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000184759 z siedzibą przy ul. Strusia 10, 60-711 Poznań, e-mail: ziemski@ziemski.com.pl.
 4. Usługobiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 5. Formularz zgłoszeniowy jest to formularz dostępny na stronie internetowej www.prawodlasamorzadu.pl, wypełniany przez Usługobiorcę dla potrzeb nawiązania kontaktu z Usługodawcą, w którym Usługobiorca podaje swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres skrzynki poczty elektronicznej
  (e-mail) oraz opcjonalnie numer telefonu kontaktowego, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 6. Usługobiorca przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego potwierdza akceptację niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej,  zgodnie
  z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 7. Usługobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie: imienia i nazwiska, adresu skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu kontaktowego dla potrzeb nawiązania kontaktu przez Usługodawcę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że administratorem ww. udostępnionych przez Usługobiorcę danych osobowych jest Usługodawca, który będzie je przetwarzać dla potrzeb nawiązania kontaktu przez Usługodawcę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 8. Podanie przez Usługobiorcę danych, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, jest dobrowolne. Usługobiorca posiada prawo swobodnego dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia w każdym czasie.
 9. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, mogą być udostępniane spółce Dr Krystian Ziemski & Partners Sp. z o.o., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000081062 z siedzibą przy ul. Strusia 10, 60-711 Poznań, który będzie je przetwarzać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wyłącznie dla celów związanych z prawidłową realizacją Usługi.

§ 2

Przedmiot usługi

1.      Usługodawca świadczy usługę polegającą na udostępnianiu informacji
z zakresu prawa oraz na umożliwieniu Usługobiorcy korzystania
z dodatkowych Usług uzależnionych od wyrażenia zainteresowania przez Usługobiorcę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
za pośrednictwem strony internetowej www.prawodlasamorzadu.pl.

2.      Warunkami korzystania z Usługi przez Usługobiorcę jest zamówienie usługi poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.prawodlasamorzadu.pl :

a)        zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz złożenie oświadczenia
o zaakceptowaniu jego treści;

b)       prawidłowe wpisanie w odpowiednim formularzu następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres skrzynki poczty elektronicznej
(e-mail) oraz opcjonalnie numer telefonu kontaktowego;

c)        wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie: imienia i nazwiska, adresu skrzynki poczty elektronicznej
(e-mail) oraz numeru telefonu kontaktowego dla potrzeb nawiązania kontaktu przez Usługodawcę oraz przyjęcie do wiadomości,
że administratorem ww. udostępnionych przez Usługobiorcę danych osobowych jest Usługodawca, który będzie je przetwarzać dla potrzeb nawiązania kontaktu przez Usługodawcę i może je udostępniać innym odbiorcom danych w tym samym celu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Usługobiorca oświadcza, iż został ponadto poinformowany o posiadaniu prawa dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania, a także że podanie przez niego powyższych danych osobowych jest dobrowolne;

d)       wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

e)        aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Usługobiorcę adres skrzynki poczty elektronicznej, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.

§ 3

Warunki świadczenia usługi

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy (korzystanie, rejestracja)
   z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a)        komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu oraz oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka);

b)       przeglądarka internetowa obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą (zalecane);

c)        posiadanie konta poczty elektronicznej e-mail.

 1. Usługodawca informuje, iż strona internetowa www.prawodlasamorzadu.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Usługobiorcy. Pliki cookies wykorzystywane są w celach informacyjnych, funkcjonalnych i statystycznych. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany ustawień w zakresie konfiguracji plików cookies
  w użytkowanej przez niego przeglądarce internetowej.
 2. Usługodawca informuje, iż w zakresie wymagania technicznego określonego w ust. 1 pkt b) niniejszego paragrafu, zastosowanie plików cookies nie jest warunkiem świadczenia Usługi oraz zastrzega,
  iż ograniczenia stosowania plików cookies wprowadzone przez Usługobiorcę mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej www.prawodlasamorzadu.pl.
 3. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych w formularzu rejestracyjnym. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 4. W przypadku braku aktywowania linku przez Usługobiorcę, zgodnie
  z § 2 ust. 2 pkt e) Regulaminu, w ciągu 7 dni od dnia wypełnienia formularza zgłoszeniowego, dane wprowadzone przez Usługobiorcę zostaną automatycznie usunięte z katalogu danych.
 5. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili spełnienia warunków korzystania z Usługi oraz aktywowania przez Usługobiorcę linku, zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu.
 6. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści przekazanych Usługodawcy danych osobowych oraz ich poprawiania. Usługobiorca w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę oraz w każdym czasie może odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowej.
 7. Usługobiorca odwołuje wyrażoną zgodę przesyłając w formie elektronicznej korespondencję elektroniczną (e-mail) o tytule „Rezygnuję” na adres: redakcja@prawodlasamorzadu.pl.

 

§ 4

Postępowania reklamacyjne

 1. Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację w formie elektronicznej przesyłając ją na adres: redakcja@prawodlasamorzadu.pl. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

§ 5

Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.05.2013 r.
 2. Usługodawca może w każdej chwili zmienić Regulamin, o czym powiadomi Usługobiorcę w formie elektronicznej na podany przez Usługobiorcę adres skrzynki poczty elektronicznej wraz linkiem do nowej treści Regulaminu oraz linkiem zawierającym oświadczenia o wyrażenie bądź nie wyrażeniu akceptacji przez Usługobiorcę na nową treść Regulaminu.
 3. Złożenie oświadczenia o braku akceptacji zmian w Regulaminie, automatycznie pociąga za sobą usunięcie danych Usługobiorcy podanych
  w formularzu zgłoszeniowym.

 

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj