Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

27.12.2017

Czy rada gminy może zmienić adres budynku?

drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zdaniem Wojewody Śląskiego nie istnieje przepis prawa, który upoważniałby radę gminy do podjęcia uchwały w przedmiocie przyporządkowania budynkowi innego adresu.

Dnia 29 września 2017 r. Wojewoda Śląski podjął rozstrzygnięcie nadzorcze (NR NPII.4131.1.510.2017), w którym stwierdził nieważność uchwały rady gminy w sprawie zmiany nazwy ulicy gen. Jerzego Ziętka. Wspomniana uchwała rady gminy w § 2 zakładała, iż budynkowi położonemu przy zmienianej ulicy przyporządkowany zostanie adres z ulicy sąsiedniej.

Organ nadzoru stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy w powyższym zakresie podjęta została bez podstawy prawnej. Zapis zawarty w § 2 uchwały wykracza bowiem poza zakres kompetencji  przyznanych radzie gminy na mocy art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym [u.s.g.]. Przepis ten stanowi, iż do wyłącznej właściwości organu stanowiącego gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników.

Zdaniem Wojewody nie istnieje przepis prawny, który upoważniałby radę gminy do podjęcia uchwały w przedmiotowej materii. W opisywanym przypadku organ uchwałodawczy gminy uregulował sprawy wykraczające poza jego kompetencje, co jak zaznaczył Wojewoda stanowi naruszenie art. 7 Konstytucji RP. Przepis ten obliguje organy władzy publicznej do działania na podstawie i w granicach prawa. Organ nadzoru zwrócił również uwagę na regulację zawartą w  art. 47a ust. 1 pkt  1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne [u.p.g.k.], zgodnie z którą ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów należy do zadań gminy, z kolei art. 47a ust. 4 pkt 5 lit. a u.p.g.k. stanowi, iż ewidencja miejscowości, ulic i adresów zawiera numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi. Organ nadzoru zaznaczył, że w tym wypadku szczególną uwagę należy zwrócić na art. 47a ust. 5 u.p.g.k., zgodnie z którym to wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala numery porządkowe, o których mowa w ust. 4 pkt 5 lit. a, z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.

Jak wynika z wyżej przytoczonych regulacji, rada gminy nie miała kompetencji do podjęcia uchwały, która  zakładała, iż budynkowi położonemu przy zmienianej ulicy przyporządkowany zostanie adres z ulicy sąsiadującej. Wojewoda podkreślił również, że podjęcie uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, każdorazowo oparte być musi na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej. Jedną z naczelnych zasad działania administracji publicznej, jest wyrażona w art. 7 Konstytucji RP- zasada legalizmu, z której wynika zakaz domniemania kompetencji organów władzy publicznej. Zarówno doktryna jak i orzecznictwo polskich sądów administracyjnych stoją na stanowisku, iż każde działanie organów administracji publicznej wykraczające poza ramy przyznanych im uprawnień, jest działaniem nielegalnym.

W opisywanym przypadku rada gminy ustanawiając w przedmiotowej uchwale regulację dotyczącą przyporządkowania budynkowi innego adresu wkroczyła w kompetencję organu wykonawczego gminy, wykraczając tym samym poza swój zakres uprawnień.

Zdaniem Wojewody działanie rady gminy  narusza w sposób istotny z obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności z art. 18 ust. 2 pkt 13 u.s.g. oraz art. 7 Konstytucji RP.

W związku z powyższym organ nadzoru uznał nieważność przedmiotowej uchwały. 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Marta Warzańska

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Prezes KNA UAM „Ad rem”, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj