Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

09.06.2017

Jedynie organ wykonawczy gminy ma uprawnienie do prowadzenia gminnej ewidencji zabytków

drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zdaniem Wojewody Mazowieckiego przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także orzecznictwo jednoznacznie rozstrzygają, że prawo do prowadzenia gminnej ewidencji zabytków przysługuje jedynie organom wykonawczym gminy.

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym z 31 marca 2017 r.
(nr LEX-R.4131.8.2017.MN) stwierdził nieważność uchwały rady gminy w sprawie wyłączenia Gminnej Ewidencji Zabytków domu drewnianego.

Rada gminy, powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w związku z art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami podjęła uchwałę w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków drewnianego domu z II ćw. XX wieku.

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził, że uchwała jest niezgodna z obowiązującym prawem, gdyż narusza art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Z treści tej regulacji wynika bowiem, że "wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomości". Oznacza to bowiem, iż ustawodawca powołał do prowadzenia gminnej ewidencji zabytków organ wykonawczy gminy, zatem rada gminy w świetle tej regulacji nie miała do tego uprawnień.

Dodatkowo, co zauważył organ nadzoru, żaden z przepisów ustawowych nie daje radzie gminy uprawnień do dokonywania zmian, a tym bardziej wykreślenia obiektów z gminnej ewidencji zabytków.

Wojewoda podkreślił, że wszelkie zasady prowadzenia ewidencji jak i procedurę wykreślenia obiektów z gminnej ewidencji zabytków normuje w sposób szczegółowy ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dodatkowo organ przytoczył tez orzecznictwo NSA (II OSK 2329/14), w którym potwierdzono, że do prowadzenia ewidencji upoważniony jest jedynie organ wykonawczy gminy.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Mateusz Marcinczak

asystent, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj