Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

16.01.2017

Jak zmienić przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Ustawa o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. dopuszcza zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu, przewidzianych do realizacji w ramach funduszu. O czym należy pamiętać, dokonując tych zmian?

Fundusz sołecki to wyodrębnione w budżecie gminy środki, o przeznaczeniu których decyduje zebranie wiejskie. Wniosek w tej sprawie uchwalany jest i przekazywany wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy. Na podstawie  wniosku rada gminy uwzględnia w budżecie zaproponowane przez sołectwa przedsięwzięcia (o ile są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy).

Przepisy uchwalonej 21 lutego 2014 r. ustawy o funduszu sołeckim wprowadzają możliwość zmian w trakcie roku budżetowego przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu. W tym celu sołectwo powinno złożyć wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Powinien on zawierać wskazanie przedsięwzięć, które mają być zrealizowane w miejsce pierwotnie wskazanych przez sołectwo lub modyfikację zakresu tych przedsięwzięć. Dalsza procedura odpowiada tej, która została przewidziana dla uchwalenia pierwotnego wniosku i kończy się wprowadzeniem stosownych zmian w budżecie.

Rozważając zmianę przedsięwzięć w praktyce należy przede wszystkim pamiętać o tym, aby spełniały one ustawowo przewidziane wymogi co do charakteru przedsięwzięć. Istotne jest zatem, aby uwzględnić katalog zadań własnych gminy sformułowany w ustawie o samorządzie gminnym oraz szczegółowe regulacje dotyczące poszczególnych kategorii zadań gminy. Ważne jest, aby sformułowane zmiany nie prowadziły do przekroczenia środków przyznanych  pierwotnie w uchwale budżetowej.

Wniosek może być złożony nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego. Naruszenie tych terminów stanowi przesłankę odrzucenia wniosku.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Piotr Koźmiński

radca prawny, jego zainteresowania obejmują obszar finansów publicznych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj